Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, nr. IVV/OOG/12/10289;

Gelet op artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, no. W12.12.0271/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 augustus 2012, nr. IVV/OOG/2012/11962;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten.]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag).]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel LI. Inwerkingtredingsbepaling

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.

Artikel LII. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 2 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de achtste augustus 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina