Verordening op het bestuur 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2013

Verordening op het bestuur 2012

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Klachtencommissie, de Raad voor Geschillen, de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s en met het dienstverband bij de NOvAA.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het bestuur stelt jaarlijks voor zijn vergaderingen een vergaderrooster vast.

  • 2 De voorzitter is verplicht het bestuur extra bijeen te roepen binnen veertien dagen nadat tenminste drie bestuursleden hem dit schriftelijk met vermelding van de te behandelen punten hebben verzocht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

De leden van het bestuur verlaten de bestuursvergadering indien daarin aangelegenheden ter sprake komen die hen, of degenen met wie zij in verhouding staan als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, persoonlijk aangaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Ook buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden schriftelijk zijn geraadpleegd en zich niet binnen een bepaalde termijn tegen het voorgestelde besluit hebben verklaard. Op deze wijze genomen besluiten worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering opgenomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een bestuurssecretaris.

  • 2 De bestuurssecretaris is onder andere belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en het opstellen van de agenda van het bestuur. Voorts draagt hij zorg voor de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten voor zover deze niet de taken dan wel de bevoegdheden van de algemeen directeur betreffen.

  • 3 De bestuurssecretaris woont in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van commissies en overige gremia.

  • 2 Deze commissies en overige gremia verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur kan besluiten personen wegens bijzondere verdienste te onderscheiden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur stelt, de ledenvergadering gehoord, nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

De Verordening op het bestuur van 11 december 2006 (Stcrt. 2007, 12), laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2010 (Stcrt. 2010, 12419), wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het bestuur 2012.

Terug naar begin van de pagina