Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende beleidsregels omtrent sponsoring commerciële media-instellingen (Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Strekking van de regeling

De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Mediawet 2008;

 • b. het besluit: het Mediabesluit 2008;

 • c. leader: een inleidend gedeelte van een programma;

 • d. evenementensponsor: een natuurlijk persoon of onderneming die een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt ten behoeve van de totstandkoming van een evenement.

Artikel 3. Definitie programma

 • 1 Onder ‘duidelijk afgebakend’, bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan duidelijk onderscheiden van het voorgaande en volgende programma in het programma-aanbod.

 • 2 Onder ‘als zodanig herkenbaar’ bedoeld in de definitie van ‘programma’ in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt verstaan:

  • a. voor het gemiddelde publiek als programma herkenbaar en

  • b. zowel inhoudelijk als qua vormgeving verschillend van het voorgaande en volgende programma.

 • 3 Overal waar in deze regeling ten aanzien van sponsoring wordt verwezen naar een programma dient daaronder mede begrepen te worden een ‘met een programma overeenkomend onderdeel van het media-aanbod’.

Artikel 4. Programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie

 • 1 Onder ‘programma-aanbod bestaande uit nieuws of actualiteiten’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt verstaan: programma-aanbod dat frequent, minimaal één keer per week, wordt uitgezonden en dat bericht over gebeurtenissen van maximaal zeven dagen oud.

 • 2 Onder ‘programma-aanbod bestaand uit politieke informatie’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt verstaan: programma-aanbod dat bericht over politici, (standpunten van) politieke partijen en het politieke besluitvormingsproces.

 • 3 Onder ‘programma-aanbod bestaande uit nieuws of actualiteiten’ als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de wet wordt niet verstaan:

  • a. programma-aanbod bestaande uit een weerbericht;

  • b. programma-aanbod bestaande uit verkeersinformatie.

Artikel 5. Definitie van neutrale vermelding, naam, (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor

 • 1 Onder ‘neutrale vermelding of vertoning van naam of (beeld)merk’ als bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, onder a, van de wet wordt verstaan: een vermelding of vertoning uitsluitend bestaande uit de naam of het (beeld)merk van de sponsor en bij de vertoning in een stilstaand beeld.

 • 2 In artikel 3.16, tweede lid, onder b, van de wet wordt verstaan onder:

  • a. naam: de statutaire naam of handelsnaam van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor zoals vermeld in het handelsregister;

  • b. merk: een vast herkenningsteken in de vorm van een woord of combinatie van letters, cijfers of tekens, die al dan niet op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven waaronder de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor, zijn producten of diensten in de handel brengt, ter onderscheiding van gelijksoortige producten of diensten die van anderen afkomstig zijn;

  • c. (beeld)merk: een logo, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm van een figuur, of afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens, die op originele of karakteristieke wijze zijn vormgegeven, ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk de evenementensponsor;

  • d. ander onderscheidend teken van de sponsor: een ander vast herkenningsteken dan een naam of (beeld)merk in de vorm van een figuur, afbeelding of combinatie van letters, cijfers of tekens ter onderscheiding van de producten, diensten of de onderneming van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor.

Artikel 6. Evenement niet bestemd om als programma te worden uitgezonden

Een evenement, als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van de wet wordt geacht niet voornamelijk bestemd te zijn om als programma te worden uitgezonden indien het evenement ook zou hebben plaatsgevonden wanneer het niet als programma zou zijn of worden uitgezonden.

Artikel 7. Bijdrage van ondergeschikte betekenis

 • 1 Onder ‘sponsoring van programma-aanbod’ bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt niet verstaan het verstrekken van een niet-financiële bijdrage die in het programma niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en,

  • a. die door een derde in bruikleen is gegeven; of,

  • b. waarvan de waarde in verhouding tot de totale kosten van de totstandkoming of aankoop van het programma van ondergeschikte betekenis is maar in ieder geval niet hoger is dan € 1000,– per bijdrage voor televisie en € 200,– per bijdrage voor radio.

 • 2 Het vermelden of tonen, aan het begin of aan het einde van een programma, van de naam van degene die een bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, heeft verstrekt, mag uitsluitend plaatsvinden indien:

  • a. de vermelding gebeurt op de titelrol of, voor zover het radio betreft, bij de afkondiging van het programma; en,

  • b. de vermelding uit niet meer bestaat dan de woorden ‘met dank aan’ gevolgd door de enkele (handels)naam van degene die de bijdrage heeft verstrekt.

Artikel 8. Bijdrage van overheidsinstellingen, media-instellingen of (co)producenten

 • 1 Onder ‘sponsoring’, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van programma-aanbod door:

  • a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen onderneming uitoefenen;

  • b. de media-instelling die het programma-aanbod verzorgt waarvoor de bijdrage wordt verstrekt;

  • c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele producties en die geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het programma-aanbod waarvoor de bijdrage wordt verstrekt.

 • 2 Vermelding aan het begin of aan het einde van het programma-aanbod, van een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt niet aangemerkt als sluikreclame.

Artikel 9. Plaats van de vermelding van de sponsor van een programma of evenement

 • 3 Het vermelden of tonen van een naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken van een sponsor in de titel of leader van een (gedeelte van een) gesponsord programma is geen sponsorvermelding als bedoeld in artikel 3.16, derde lid, van de wet.

 • 4 Het vermelden of tonen van een naam of (beeld)merk van een evenementensponsor in de titel of leader van een programma, bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement, wordt geacht niet te geschieden met het oogmerk om sluikreclame te maken, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet, voor zover deze vermeldingen en de vermelding van de titel in het programma niet overheersend zijn.

Artikel 10. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek

Het publiek wordt in ieder geval geacht geïnformeerd te zijn op de wijze, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, van de wet indien voorafgaande aan de vermelding of vertoning van de naam, (beeld)merk of in de gevallen bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, aanhef onder b, van de wet ander onderscheidend teken van de sponsor de volgende mededeling duidelijk leesbaar of hoorbaar wordt gedaan:

 • a. dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door’; of,

 • b. dit programma is gesponsord door’.

Artikel 11. Naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken van de sponsor

 • 1 Bij de vermelding van de sponsors, bedoeld in artikel 3.16, tweede en derde lid, van de wet mogen naam, (beeld)merk of in de gevallen bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, aanhef onder b, van de wet ander onderscheidend teken van de sponsor zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling, gezamenlijk of in combinatie met elkaar worden vermeld of getoond.

 • 2 Bij deze vermelding wordt per sponsor niet meer dan één naam, één (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor vermeld of getoond.

Artikel 12. Niet toegestane sponsorvermelding

Een vermelding, als bedoeld in de artikelen 3.16, tweede en derde lid, en 3.19, eerste lid, van de wet, levert in ieder geval sluikreclame dan wel een niet-toegestane reclameboodschap op, indien:

 • a. aan een naam of een (beeld)merk kwalificaties worden gegeven;

 • b. een slagzin wordt vermeld of getoond, die aanspoort tot het afnemen van producten of diensten van de sponsor, in het bijzonder door specifieke aanprijzingen van die producten of diensten;

 • c. een herkenningsmelodie, geheel of gedeeltelijk, wordt gespeeld; of,

 • d. een adres, telefoonnummer of faxnummer wordt vermeld of getoond;

Artikel 13. Producten of diensten in programma’s die gesponsord zijn

Het publiek wordt geacht door middel van specifieke aanprijzingen of anderszins te zijn aangespoord tot het kopen of huren van de producten of tot het afnemen van de diensten als bedoeld in artikel 3.17, tweede lid, van de wet indien deze producten of diensten in een wervende context worden geplaatst.

Artikel 14. Slotbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2012.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012.

 • 4 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media,

T. Bahlmann,

voorzitter.

M. de Cock Buning,

commissaris.

Bijlage Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012

Artikel 1.1 eerste lid, van de Mediawet 2008

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • evenement: georganiseerde voor het publiek toegankelijke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur;

 • sluikreclame: het anders dan op grond van deze wet vermelden of tonen van namen, (beeld)merken, producten, diensten of activiteiten van personen, bedrijven of instellingen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd of mede wordt beoogd reclame te maken, met dien verstande dat het oogmerk in elk geval aanwezig is als de vertoning of vermelding tegen betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

 • programma: elektronisch product met beeld- of geluidsinhoud dat duidelijk afgebakend is en als zodanig herkenbaar onder een afzonderlijke titel via een omroepdienst wordt verspreid;

 • sponsoring: het verstrekken van financiële of andere bijdragen door een onderneming of een natuurlijke persoon die zich gewoonlijk niet bezighoudt met de verzorging van mediadiensten of media-aanbod, ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van media-aanbod, teneinde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken;

 • sportwedstrijd: wedstrijd of de voorbereiding op een wedstrijd, georganiseerd door of onder auspiciën van de door het NOC*NSF erkende nationale sportorganisaties en hun geledingen, of door vergelijkbare internationale, al dan niet overkoepelende sportorganisaties, dan wel een andere wedstrijd of de voorbereiding op een wedstrijd van een sport die door het NOC*NSF als sport is aangemerkt.

Artikel 3.15 van de Mediawet 2008

 • 1. Programma-aanbod wordt alleen gesponsord als in het redactiestatuut, bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, waarborgen zijn opgenomen voor de redactionele onafhankelijkheid van de werknemers die belast zijn met de verzorging en samenstelling van het programma-aanbod ten opzichte van de sponsors.

 • 2. Programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie wordt niet gesponsord.

Artikel 3.16 van de Mediawet 2008

 • 1. Bij gesponsord programma-aanbod wordt ter informatie van het publiek duidelijk vermeld dat en door wie het programma-aanbod is gesponsord.

 • 2. De vermelding is zodanig vormgegeven dat:

  • a. tussen 06.00 uur en 21.00 uur de vermelding van sponsors die zich bezighouden met de productie of verkoop van alcoholhoudende dranken, geschiedt door neutrale vermelding of vertoning van naam of (beeld)merk; en

  • b. in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, de vermelding geschiedt door vermelding of vertoning van naam, (beeld)merk of ander onderscheidend teken en het publiek niet rechtstreeks door middel van specifieke aanprijzingen wordt aangespoord tot het kopen of huren van producten of afname van diensten van de sponsors.

 • 3. Bij een gesponsord programma vindt de vermelding plaats aan het begin of het einde van het programma en kan de vermelding daarnaast plaatsvinden aan het begin of het einde van de in het programma opgenomen reclameboodschap of reclameboodschappen.

Artikel 3.17 van de Mediawet 2008

 • 1. In gesponsord programma-aanbod mogen:

  • a. onverminderd afdeling 3.2.3A, producten of diensten van sponsors worden vermeld of getoond; en

  • b. in de titel de naam, het (beeld)merk, producten of diensten van sponsors worden vermeld of getoond.

 • 2. Het vermelden en vertonen als bedoeld in het eerste lid mogen het publiek niet door middel van specifieke aanprijzingen aansporen tot het kopen of huren van producten of afname van diensten van de sponsors.

 • 3. Het Commissariaat kan nadere regels stellen voor de vertoning of vermelding in de titel, welke regels de goedkeuring behoeven van Onze Minister.

Artikel 3.18 van de Mediawet 2008

 • 1. Als gesponsord programma-aanbod uit het buitenland is aangekocht en daar als programma naar het publiek is verspreid, zijn de artikelen 3.15 tot en met 3.17 van toepassing voor zover sponsorbijdragen worden verstrekt voor de aankoop van het programma.

 • 2. Artikel 3.16, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige toepassing als een andere instelling dan bedoeld in de begripsomschrijving van sponsoring in artikel 1.1 een bijdrage heeft gegeven voor de productie of aankoop van programma-aanbod om de verspreiding daarvan te bevorderen of mogelijk te maken.

Artikel 3.19 van de Mediawet 2008

 • 1. Bij programma-aanbod dat bestaat uit het verslag of de weergave van een evenement dat niet voornamelijk bestemd is om als programma te worden uitgezonden, mogen de namen of (beeld)merken van die personen, bedrijven of instellingen, die een financiële of andere bijdrage hebben gegeven voor de totstandkoming van het evenement worden vermeld of getoond.

 • 2. Artikel 3.16, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties die vallen onder het verbod op sponsoring op grond van artikel 5 van de Tabakswet.

Artikel 3.29d van de Mediawet 2008

Op commerciële mediadiensten op aanvraag zijn de artikelen 3.5, 3.5a, 3.6, 3.7, tweede lid, aanhef en onder a, 3.15 tot en met 3.19c en 3.26 van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de artikelen 3.16, vierde lid, en 3.19b, derde lid, onderdeel b.

Terug naar begin van de pagina