Besluit Commissie inkomens medisch specialisten

Geldend van 26-07-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2012, nr. CZ-3120160, houdende instelling van de Commissie inkomens medisch specialisten en vaststelling van de vergoeding van de commissieleden (Besluit Commissie inkomens medisch specialisten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Besluit:

Artikel 2

De Commissie inkomens medisch specialisten heeft tot taak een inventarisatie op te stellen van beleidsopties om de norminkomens van Nederlandse medisch specialisten meer in lijn te brengen met die van hun collega's in andere landen.

Artikel 3

 • 1 De Commissie inkomens medisch specialisten bestaat uit:

  • a. Mevrouw P.L. Meurs, tevens voorzitter;

  • b. De heer M. Bontje,

  • c. De heer H. Borstlap,

  • d. De heer J. Legemaate.

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt tot uiterlijk 1 oktober 2012.

Artikel 4

 • 1 De leden van de Commissie inkomens medisch specialisten worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 Aan de voorzitter wordt een vergoeding toegekend van 332 euro per vergadering. Aan de overige leden van de commissie wordt een vergoeding toegekend van 256 euro per vergadering.

 • 3 De minister draagt zorg voor het secretariaat van de Commissie inkomens medisch specialisten. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 6

De Commissie inkomens medisch specialisten zendt uiterlijk 1 oktober 2012 een eindrapportage omtrent haar bevindingen aan de minister.

Artikel 7

De archiefbescheiden van de Commissie inkomens medisch specialisten worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina