Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/55325, houdende de vaststelling van digitale standaarden voor de ruimtelijke ordening (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

 • IMRO2008: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008, opgenomen in bijlage 1;

 • IMRO2012: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012, opgenomen in bijlage 4;

 • IMROPT2012: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 2012, opgenomen in bijlage 7;

 • STRI2008: Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2008, opgenomen in bijlage 3;

 • STRI2012: Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012, opgenomen in bijlage 6;

 • SVBP2008: Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008, opgenomen in bijlage 2;

 • SVBP2012: Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012, opgenomen in bijlage 5.

Artikel 2

 • 1 De vormgeving, inrichting en elektronische beschikbaarstelling van een visie, plan, besluit of verordening als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid, van het besluit en de elektronische beschikbaarstelling van de informatie, bedoeld in artikel 1.2.1, derde lid, een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 1.2.1a, van het besluit en een mededeling als bedoeld in artikel 6.14, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, vinden plaats overeenkomstig de standaarden IMRO2012, IMROPT2012, SVBP2012 en STRI2012, met dien verstande dat:

  • a. de standaard SVBP2012 alleen van toepassing is op bestemmingsplannen, rijksbestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen;

  • b. de standaard IMROPT2012 slechts wordt gebruikt voor zover een visie, plan, besluit of verordening objectgerichte planteksten bevat.

 • 2 In afwijking van het eerste lid:

 • 3 Het beheer van de in het eerste en tweede lid bedoelde standaarden wordt opgedragen aan een of meer door Onze Minister aan te wijzen instanties.

Artikel 3

Voor zover in de bijlagen bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die beschikbaar worden gesteld op de website www.geonovum.nl.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1. (IMRO2008)

[Gepubliceerd: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-IMRO2008.pdf.]

Bijlage 2. (SVBP2008)

[Gepubliceerd: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20101018-SVBP2008.pdf.]

Bijlage 3. (STRI2008)

[Gepubliceerd: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-STRI2008.pdf.]

Bijlage 4. (IMRO2012)

[Gepubliceerd: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf.]

Bijlage 5. (SVBP 2012)

[Gepubliceerd op: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/SVBP/1.3/SVBP2012-v1.3.1.pdf.]

Bijlage 6. (STRI2012 2.0)

STRI2012 2.0 kan worden ingezien op en gedownload vanaf:

http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/STRI/2.0/STRI2012-v2.0.pdf.

Bijlage 7. (IMROPT2012)

[Gepubliceerd: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMROPT/1.1/IMROPT2012-v1.1.pdf.]

Terug naar begin van de pagina