Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande [...] met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)

[Regeling vervallen per 02-10-2018.]
Geldend van 25-07-2012 t/m 01-10-2018

Besluit mandatering in verband met een niet zonale uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen (NL-KUG)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

gelet op het bepaalde in artikel 51van de Verordening (EG) 1107/2009,

gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, het Besluit reglement Werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

gelet op het bepaalde in

gelet op feit dat de verordening (EG) 1107/2009 de lidstaat de mogelijkheid biedt om reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met kleine toepassingen te vergemakkelijken,

Besluit:

Artikel 1. – Definities

[Vervallen per 02-10-2018]

  • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

    • a. college: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    • b. NL KUG: Nederlandse kleine uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Artikel 2. – Mandaatverlening aan de Voorzitter van het Ctgb

[Vervallen per 02-10-2018]

  • 1 Het College verleent de voorzitter mandaat om namens hen, ambtshalve of op aanvraag de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn in verband met een niet zonale uitbreiding van een bestaande toelating met een kleine toepassing(en);

  • 2 Het mandaat zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 heeft alleen betrekking op besluiten in de zin van artikel 51 Verordening (EG) 1107/2009, waarbij is vastgesteld dat de betreffende toepassingen voor wat betreft de risico’s vallen binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassingen en voorzover deze voor het aspect residuen voldoen (de toepassing valt binnen de risk envelope van de huidige toelating).

Artikel 3. Ondertekening

[Vervallen per 02-10-2018]

Een document waarmee een besluit van het college wordt vastgelegd door een daartoe krachtens mandaat bevoegde functionaris, vermeldt aan het slot:

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

(handtekening voorzitter Ctgb)

J.F. de Leeuw

Voorzitter

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 02-10-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)

Wageningen, 18 juli 2012

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

J.F. de Leeuw,

Voorzitter.

Terug naar begin van de pagina