Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 10 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/129764, tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (wijziging beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikel 6.12 van het Waterbesluit en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel II

In gevallen waarin een aanvraag om een watervergunning voor een handeling binnen een gebied, waarvoor ingevolge dit besluit een stroomvoerend regime wordt gewijzigd in bergend regime, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit nog niet tot een onherroepelijk besluit heeft geleid, wordt beslist overeenkomstig het gewijzigde regime.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat het Besluit, houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang, in werking treedt, doch uiterlijk met ingang van 1 oktober 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de kaartbladen, opgenomen in bijlage A, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage A. , behorend bij artikel I van het Besluit tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (wijziging kaartbladen bijlage 1)

Deze bijlage ligt ter inzage op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Juridische Zaken, en is tevens raadpleegbaar op en te downloaden van www.waterwet.nl.

Terug naar begin van de pagina