Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO

Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 21-07-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2012, nr. DL/405352, houdende vaststelling van het overzicht van getuigschriften waarmee wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het geven van voortgezet onderwijs in de algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van het getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan deze bekwaamheidseisen is voldaan (Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het Voorgezet Onderwijs, alsmede artikel 80, lid 4, van de wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

beroepsgericht keuzevak: vak als bedoeld in de artikelen 10b, zevende lid, onderdeel a, en 10d, zevende lid, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 18, zevende lid, onderdeel a, en 29, zevende lid, onderdeel b, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 14 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

leraar: leraar als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES;

vho: voorbereidend hoger onderwijs als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 38, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 44 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vmbo-profiel: profiel als bedoeld in de artikelen 10b en 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 18 en 29 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vo: praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het havo en vwo, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES;

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 13 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Artikel 2. Vaststelling conversietabel

  • 1 Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in vmbo, havo en vwo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 1.

  • 2 Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de profielvakken vmbo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 2.

Artikel 2a. Beroepsgerichte keuzevakken vmbo

  • 1 Leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat is voldaan aan de bekwaamheidseisen voor een vmbo-profiel, zijn bevoegd om les te geven in de beroepsgerichte keuzevakken die op grond van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo tot het betreffende vmbo-profiel behoren.

  • 2 Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 3.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze verschijnt en werkt daarbij terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Bijlage 1. horende bij artikel 2, eerste lid. Conversietabel getuigschriften voor de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo (leraren in het vo) en in de bovenbouw van havo en vwo (leraren in het vho)

I

II

III

IV

V

Algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor leraren in het

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

voor leraren in het

Beperking/extra scholing

Bewegen, Sport en Maatschappij

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

ICT-vakken

vo

Informatica

vo

 

Informatiekunde/

Informatietechnologie

vo

Informatica

vo

Nascholing Media-gebied

Techniek

vo

Nascholing ITgt, tenzij uit (het) getuigschrift(en) blijkt dat de (na)scholing ITgt is afgerond.

Grafische Techniek

vo

Nascholing IT-gebied

ICT-vakken

vo

Nascholing Media-gebied

Kunstvakken17):

Culturele en Kunstzinnige Vorming

vho

Tekenen1)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)1)

vho

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)1)

vho

vho

Kunstgeschiedenis1) 3)

vho

vho

Muziek1)

vho

vho

Dans1)

vho

vho

Drama1)

vho

vho

Latijn en Grieks1)

vho

vho

Nederlands1)

vho

vho

Moderne vreemde talen1)

vho

vho

Fries1)

vho

vho

Bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige vorming/Kunst Algemeen

vho

 

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

vho

Master Talenonderwijs en communicatie

vho

Programma’s: Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie; Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie; Franse taal en cultuur: educatie en communicatie; Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie; Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie.

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

Klassieke Culturele Vorming

vho

Latijn en Grieks1)

vho

 

Kunst (algemeen)

vho

Tekenen2)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)2)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)2)

vho

 

vho

Muziek2)

vho

Mits minimaal 180 ECTS aan schoolvakrelevante vakken behaald zijn, waarvan minimaal 30 ECTS aan kunstgeschiedenis.

vho

Dans2)

vho

 

vho

Drama2)

vho

 

vho

Kunstgeschiedenis2) 3)

vho

 

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende kunst en vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

 

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (beeldende vormgeving)

vho

Kunstgeschiedenis3) 4)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Tekenen4)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)4)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)4

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie

Kunst (dans)

vho

Kunstgeschiedenis3) 5)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Dans5)

vho

 

vho

Bachelor Docent Dans

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (drama)

vho

Kunstgeschiedenis3) 6)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Drama6)

vho

 

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

vho

Bachelor Docent Drama

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (muziek)

vho

Muziek7)

vho

 

vho

Bachelor docent Muziek

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek

vho

 

Handvaardigheid)

vho

Kunstgeschiedenis3) 8)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Handvaardigheid (handenarbeid)8)

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Muziek

vho

Muziek9)

vho

 

vho

Bachelor Docent Muziek

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek

vho

 

Tekenen

vho

Kunstgeschiedenis3) 10)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Tekenen10)

   

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

   

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

 

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

 

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Textiele vormgeving

vho

Kunstgeschiedenis3) 11)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)11)

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

   

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

 

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

 

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunstvakken 1

vo

Culturele en Kunstzinnige Vorming12)

vho

 

Beeldende vorming

vo

Kunst (beeldende vormgeving)13)

vho

 

Dans

vo

Kunst (dans)14)

vho

 

Drama

vo

Kunst (drama)15)

vho

 

Muziek

vo

Kunst (muziek)16)

vho

 
 

Lichamelijke opvoeding

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

Lichamelijke opvoeding

vo

Lichamelijke oefening

vo

 

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappijwetenschappen

vho

Maatschappijleer

vho

 

Maatschappijleer II

vo

Maatschappijleer

vo

 

Maatschappijkunde

Management en Organisatie

vho

Bedrijfseconomie

vho

 

NASK I

vo

Natuurkunde

vo

 

NASK II

vo

Scheikunde

vo

 

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

vho

– Scheikunde

– Natuurkunde

– Wiskunde

– Biologie

– Aardrijkskunde

– Onderzoek & Ontwerpen

vho

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

Onderzoek & Ontwerpen

vho

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vho

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Onderzoek & Ontwerpen

vo

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vo

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Rekenen

vho

Wiskunde

vho

 

Scheikunde

vho

 

Natuurkunde

vho

 

Economie

vho

 

een willekeurig ander vak

vho

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (zoals aangeboden door de lerarenopleiding Wiskunde).

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

Rekenen

vo

elk vak

vo

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (zoals aangeboden door de lerarenopleiding Wiskunde).

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

1) De bevoegdheid voor dit vak is beperkt tot het onderdeel van het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) dat aansluit bij de betreffende bekwaamheid, tenzij de leraar in het bezit is van een getuigschrift, waaruit blijkt dat de leraar bevoegd is voor het gehele vak, bijvoorbeeld een getuigschrift van de omscholingscursus ckv1 (op grond van bijlage I, onderdeel 16.16 van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.).

Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak ckv op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv1 is inmiddels gewijzigd in ckv (zie Stb. 2006, 251). In artikel 11a van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O., zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv1 mag geven. In artikel 11b is voorts bepaald dat een leraar die bevoegd is voor de vakken Latijn en Grieks ook bevoegd klassieke culturele vorming (kcv) mag geven.

2) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (algemeen) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv2 is inmiddels gewijzigd in kunst (algemeen) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 2 van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv2 mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

3) Getuigschriften voor het vak kunstgeschiedenis geven een bevoegdheid voor het doceren van het theoretisch gedeelte van de kunstvakken. Dit omvat de algemene theorie en historie van de kunst en de vaktheorie van de oude stijl en nieuwe stijl kunstvakken. De getuigschriften voor het vak kunstgeschiedenis geven daarmee bevoegdheid voor Kunst (algemeen), voor de vaktheorie (waaronder beschouwen) bij de kunstvakken oude stijl en voor de vaktheorie bij de kunstdisciplines nieuwe stijl. Ook oriëntatie op studie en beroep valt onder theorie.

Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst algemeen op hetzelfde niveau.

Op grond van artikel 7.1 van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. zijn leraren die bevoegd zijn voor een vak ook bevoegd als dit vak onder een benaming wordt onderwezen.

4) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (beeldende vormgeving) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (beeldende vormgeving) is inmiddels gewijzigd in kunst (beeldende vorming) (zie Stb. 2006, 251).

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (beeldende vormgeving) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

5) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (dans) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (dans) is inmiddels gewijzigd in kunst (dans) (zie Stb. 2006, 251).

In artikel 1, vierde lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (dans) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

6) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (drama) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (drama) is inmiddels gewijzigd in kunst (drama) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 1, derde lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (drama) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

7) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (muziek) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (muziek) is inmiddels gewijzigd in kunst (muziek) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 1, tweede lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (muziek) mag geven.

8) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak handvaardigheid op hetzelfde niveau.

De naam van het vak handvaardigheid (handenarbeid) is inmiddels gewijzigd in handvaardigheid (zie Stb. 2006, 251). De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

9) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak muziek op hetzelfde niveau.

10) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak tekenen op hetzelfde niveau. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

11) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak textiele vormgeving op hetzelfde niveau.

De naam van het vak handvaardigheid (textiele werkvormen) is inmiddels gewijzigd in textiele vormgeving (zie Stb. 2006, 251). De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

12) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt1) bij het vak ckv geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak kunstvakken I:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

13) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 4) bij het vak kunst (beeldende vormgeving) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak beeldende vorming:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

14) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 5) bij het vak kunst (dans) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak dans:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

15) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 6) bij het vak kunst (drama) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak drama:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

16) In aanvulling op de vakgetuigschriften die genoemd worden onder punt 7) bij het vak kunst (muziek) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak muziek:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

17) Voor getuigschriften afgegeven op of na 1 augustus 2006 (invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs) geldt de bevoegdheid voor een vak voor zover de betreffende lerarenopleiding heeft bevestigd dat met het getuigschrift is voldaan aan de bekwaamheidseisen voor het vak.

Bijlage 2. horende bij artikel 2, tweede lid. Conversietabel getuigschriften voor de profielvakken in het vmbo (leraren in het vo)

I

II

III

IV

V

Profielvakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor leraren in het

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

voor leraren in het

Beperking/extra scholing

Bouwen, wonen en interieur

vo

Bouwkunde I en II

vo

 

Algemene Bouwkunde

vo

 

Bouwtechniek I en II

vo

 

Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)

vo

 

Technisch Beroepsonderwijs,

– route/specialisatie Bouwkunde,

– route/specialisatie Bouwtechniek, of

– route Bouw

vo

 

Dienstverlening en Producten

vo

Agrarische economie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Agrarische techniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Bouwkunde

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Economie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Werktuigbouwkunde

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bankwerken en machinaal verspanen (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bedrijfseconomie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Biologische en Medische Laboratoriumtechniek

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwkunde I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwtechniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Brood/banketbakken (ten behoeve van het mbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Chemische laboratoriumtechniek

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Constructie en apparatenbouw (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Consumptieve Techniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Dames/Heren Kappen

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Dierenhouderij en verwerking I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Economie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Educatie en Kennismanagement Groene Sector

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Electrotechniek

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Electrotechniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Elektrotechniek (ten behoeve van het vbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Energietechniek (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Gezondheidszorg

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Gezondheidszorg en Welzijn

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Grafische Techniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Grafische techniek (ten behoeve van het vbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Informatica

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Informatie en Communicatie Technologie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek (ten behoeve van het vbo)

 

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Koken en serveren (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Levensmiddelentechnologie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Mechanische Techniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Mens en Technologie

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Metselen/stucadoren/tegelzetten(ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Motorvoertuigen herstellen (ten behoeve van het bbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Motorvoertuigentechniek I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Plantenteelt en verwerking I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Schilderen (ten behoeve van het mbo)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Techniek

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Technisch Beroepsonderwijs

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Tuinbouw en Plantenteelt en Verwerking I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Veehouderij en verwerking I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verpleegkunde

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verzorging/gezondheidskunde

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verzorging/huishoudkunde

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Werktuigbouwkunde I en II

vo

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Economie en ondernemen

vo

Algemene economie

vo

 

Bedrijfseconomie

vo

 

Groen

vo

Educatie en Kennismanagement Groene sector

vo

Uitsluitend voor het bekwaamheidsgebied Landbouw en natuurlijke omgeving.

Dan wel in het bezit zijn van onderstaande akte of diploma:

   

mo-akte landbouwkunde:

– agrarisch breed

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (LI):

– Plantenteelt en Verwerking + Dierenhouderij en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (LII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (LIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (LIV):

– Dierenhouderij en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouw of getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer (LV):

– Plantenteelt en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwtechnologie (LVI):

– Levensmiddelentechnologie

– Plantenteelt en Verwerking

– Dierenhouderij en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in

a) Tropische Landbouw (LVII)

b) Bosbouw (LVIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in cultuurtechniek (LIX):

– cultuurtechniek

vo

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in:

a) agrarische economie (agrarische economie)

b) landbouwtechniek (agrarische techniek)

c) veeteeltkunde (dierenhouderij en verwerking)

d) akker- en weidebouwkunde (akker- en weidebouw)

e) tuinbouwkunde (tuinbouw)

vo

 

diploma agrarische economie B, behaald in periode 1978-1979:

– agrarische economie

vo

 

diploma landbouwtechniek B, behaald in periode 1978-1979

– agrarische techniek

vo

 

akte van bekwaamheid van de tweede graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) levensmiddelentechnologie I (Levensmiddelentechnologie)

d.2) levensmiddelentechnologie II (Levensmiddelentechnologie)

vo

 

akte van bekwaamheid van de derde graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) tuinbouw (plantenteelt en verwerking)

d.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

vo

 

Horeca, Bakkerij en Recreatie

 

Consumptieve Techniek I en II

vo

Mits aangevuld met een nascholing Recreatie, die voldoet aan de eisen van de beroepsgroep.

Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)

vo

Mobiliteit en transport

vo

Motorvoertuigentechniek

vo

Mits aangevuld met de Training transport (gevalideerd door de Onderwijs Coöperatie).

Voertuigentechniek

vo

Produceren, installeren en energie

vo

Metaaltechniek

(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)

Installatietechniek

Elektrotechniek

vo

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

vo

Metaaltechniek

(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing: professionaliseringstraject leraar PIE bij een geaccrediteerde lerarenopleiding.

Hetgeen blijkt uit het certificaat.

De bijscholing bestaat uit drie modules:

• Module Metaaltechniek

• Module Elektrotechniek

• Module Installatietechniek

Afhankelijk van de vooropleiding dienen één tot drie modules gevolgd te worden.

Elektrotechniek

vo

Installatietechniek

vo

een naar het oordeel van de lerarenopleidingen voldoende verwante opleiding

vo

Zorg en welzijn

vo

Gezondheidszorg en welzijn

vo

 

Huishoudkunde

vo

 

Gezondheidskunde

vo

 

Bijlage 3. horende bij artikel 2a, tweede lid. Conversietabel getuigschriften voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo

Beroepsgerichte keuzevakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

constructieve aansluitingen en afwerking

schoonmetselwerk

schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

interieurbouw, stands en betimmeringen

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

gevelopeningen

daken en kapconstructies van hout

vloeren

bouwmethoden en bouwstijlen

bijzonder metselwerk

scheidingswanden

wandafwerking

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

onderhoud schilderwerk

glaszetten

meubelmaken

bouw- en woonrijp maken

terreinafwerking

interieurontwerp en -design

conserveren van maritieme systemen

ontwerpen duurzame comfortwoning

aardbeving bestendig bouwen

tegelzetten voor het vmbo

bouwen, wonen en interieur

digispel

robotica

werken aan natuur en milieu

voeding en beweging

podium

geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

milieu, hergebruik en duurzaamheid

marketing

presentatie en styling

mode en design

voeding hoe maak je het

evenementen

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

3 D-vormgeving en -realisatie

idee-ontwikkeling

game-design

applicatieontwikkeling

vormgeven en typografie

facilitaire dienstverlening, catering en inrichting

facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

printmediaproductie

dienstverlening en producten

marketing

office management

distributie

financieel en administratief beheer

ondernemen

internationale handel

webshop

presentatie en styling

mode en design

dienstverlening in de haven

opslag en overslag in de haven

stuwadoor en vorkheftruck

ladingadministratie in de haven

expediteur, luchtvaart en douane

cargadoor

operationele magazijn-werkzaamheden

modetechniek

internationale handel

economie en ondernemen

het groene machinepark

tuinontwerp en -aanleg

werk in tuin en landschap

bloemwerk

groene vormgeving en styling

groei voorbereiden

groei en oogst

het houden van dieren

gezonde dieren

water

voeding hoe maak je het

groene zorg

natuurlijk groen

voeding en beweging

werken aan natuur en milieu

milieu, hergebruik en duurzaamheid

distributie

bedrijfswagens

verbrandingsmotoren

actief in de natuur

visstandbeheer en sportvisserij

mobiele werktuigen

groen

gastheerschapspecialisatie

brood- en banketspecialisatie

evenementen

keukenspecialisatie

patisserie

de bijzondere keuken

traiteur

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

voeding hoe maak je het

horeca, bakkerij en recreatie

werken en leven aan boord

ladingbehandeling aan boord

navigatie

scheepskennis

zeevaartkunde

dienstverlening in de haven

opslag en overslag in de haven

stuwadoor en vorkheftruck

ladingadministratie in de haven

expediteur, luchtvaart en douane

cargadoor

nautische materialen en gereedschappen

scheepsconstructie en -ontwerp

maritieme mechanische installaties

conserveren van maritieme systemen

motorsystemen

verbrandingsmotoren

ritvoorbereiding en ritafhandeling

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

commerciële visserij

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

onderhoud schilderwerk

distributie

maritiem en techniek

3D-vormgeving en -realisatie

idee-ontwikkeling

netwerkbeheer

printmediaproductie

tekenen, schilderen en illustreren

game-design

fotografie

licht, geluid en decor

applicatieontwikkeling

digitale beveiliging

sign

vormgeven en typografie

digispel

media, vormgeving en ICT

motorsystemen

aandrijf- en remsysteem

elektronica

bedrijfswagens

fietstechniek

gemotoriseerde tweewieler

carrosseriebouw

autoschade en spuiten

verbrandingsmotoren

ritvoorbereiding en ritafhandeling

mobiele werktuigen

operationele magazijnwerkzaamheden

distributie

het groene machinepark

ladingbehandeling aan boord

maritieme mechanische installaties

mobiliteit en transport

plaat- en constructiewerk

booglasprocessen

klimaattechnologie

procestechniek

duurzame energie

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

utiliteitinstallaties

praktisch booglassen

CNC-technieken

drinkwater en sanitair

dakbedekking

verspaningstechnieken

woon- en kantoortechnologie

domotica en automatisering

nutsvoorzieningen

koudetechniek

licht, geluid en beeld

lasrobot

machinebouw -verspanen

ontwerpen duurzame comfortwoning

nautische materialen en gereedschappen

scheepsconstructie en -ontwerp

robotica

produceren, installeren en energie

kennismaking uiterlijke verzorging

haarverzorging

huidverzorging

hand- en voetverzorging

welzijn kind en jongere

wonen en huishouden

assisteren in de gezondheidszorg

welzijn volwassenen en ouderen

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

voorkomen van ongevallen en EHBO

voeding en beweging

voeding hoe maak je het

groene zorg

gastheerschap-specialisatie

evenementen

de bijzondere keuken

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

zorg en welzijn

Naar boven