Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2012, nr. WJZ/390448(10167), houdende nadere voorschriften voor de inrichting van de jaarverslaggeving van de bekostigde onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland (Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES)

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag door de onderwijsinstellingen, inclusief de jaarrekening

De jaarverslaggeving, inclusief de jaarrekening, wordt ingericht en ingediend overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de modellen en nadere aanwijzingen van deze regeling. Als basis voor de inrichting van de posten uit de jaarrekening gelden de inrichtingsvoorschriften zoals bedoeld in boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek BES en de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Onvermijdelijke afwijkingen of voor het geven van het inzicht noodzakelijke afwijkingen ten opzichte van de voorschriften in deze regeling worden in het jaarverslag aangegeven.

Artikel 3. Specifieke inrichtingsvoorschriften

 • 1 De jaarverslaggeving wordt gepubliceerd in de Nederlandse taal en wordt daarnaast bij voorkeur tevens gepubliceerd in de voertaal van het desbetreffende eiland.

 • 2 De bedragen worden aangegeven in USD.

 • 3 Het verslagjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

 • 4 De individuele beloningsgegevens van bestuurders en toezichthouders worden in de jaarrekening opgenomen.

 • 5 Indien een onderwijsinstelling een interne toezichthouder heeft, wordt aan het jaarverslag een verslag toegevoegd waarin deze verantwoording aflegt over zijn handelen en van de resultaten van dat handelen.

 • 6 De balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en de toelichting worden opgesteld overeenkomstig de modellen in de bijlage bij deze regeling, waarbij geldt dat deze modellen de minimale indeling omvatten en naargelang de behoefte kunnen worden uitgebreid.

 • 7 Ten aanzien van onderwijsinstellingen voor openbaar onderwijs zonder afgescheiden vermogen die niet door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand worden gehouden of voor onderwijsinstellingen waarvoor anderszins geen toerekening mogelijk is van een of meer balansposten aan het belang van de instelling, blijft het model van de bijlage, onder A, beperkt tot die posten waarvoor die toerekening wel mogelijk is.

 • 8 Aan het jaarverslag wordt een onderdeel toegevoegd waarin het bevoegd gezag met gebruikmaking van de in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen set gegevens en de daarbij behorende toelichting de resultaten van het financiële beleid over het verslagjaar aangeeft. Daarnaast rapporteert het bevoegd gezag in dit onderdeel in meerjarenperspectief over de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Deze rapportage omvat ook het risicomanagement en het interne toezicht.

Artikel 4. Bestuursverslag

 • 1 Het bestuursverslag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a. indien een onderwijsinstelling een interne toezichthouder heeft: een verslag van die interne toezichthouder;

  • b. kerngegevens en kernactiviteiten;

  • c. de juridische structuur;

  • d. de organisatiestructuur;

  • e. een beschrijving van de stand van zaken op de balansdatum en de ontwikkelingen gedurende het boekjaar in de organisatie, de onderwijskundige ontwikkelingen, de onderwijsprestaties, het personeel, de huisvesting en de financiën;

  • f. een financieel verslag, waarin aandacht wordt geschonken aan het investeringenbeleid, de financieringsstructuur, de financiële kengetallen en de liquiditeitspositie (treasury verslag). De financiële kengetallen bevatten uitgewerkte calculaties van de liquiditeitspositie, de solvabiliteit, de rentabiliteit, een en ander voorzien van een toelichting op de ontwikkeling van deze kengetallen. Het financieel verslag bevat bovendien een analyse van de realisatie van de begroting en de gevolgen van het gevoerde beleid voor de meerjarenraming.

 • 2 De financiële kengetallen kunnen, in afwijking van het eerste lid, onder f, worden opgenomen in de jaarrekening.

Artikel 5. Jaarrekening

 • 1 De jaarrekening bevat in ieder geval de navolgende onderdelen:

  • a. grondslagen voor de waardering van activa en passiva;

  • b. de balans, voorzien van een toelichting op de onderscheiden posten;

  • c. de staat van baten en lasten, voorzien van een toelichting op de onderscheiden posten;

  • d. het kasstroomoverzicht;

  • e. een overzicht van niet uit de balans blijkende zaken;

  • f. overige gegevens.

 • 2 De jaarrekening kan gesegmenteerde overzichten en toelichtingen bevatten indien dit voor het geven van inzicht noodzakelijk is.

 • 3 In de jaarrekening worden de cijfers vergeleken met de overeenkomstige cijfers van het voorafgaande jaar (jaar t-1).

Artikel 6. Aanleveren gegevens

Het bevoegd gezag levert het jaarverslag uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar in schriftelijke vorm aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 7. Afwijkingsmogelijkheid

Indien het voor het bevoegd gezag onmogelijk is om deze regeling volledig na te leven, geeft het bevoegd gezag in het jaarverslag uitdrukkelijk en gemotiveerd aan in hoeverre het de in deze regeling opgenomen inrichtingsvoorschriften niet heeft nageleefd met daarbij de aanduiding op welke termijn wel volledig aan de inrichtingsvoorschriften kan worden voldaan.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES

Model Jaarrekening

Bijlage 250640.png
Bijlage 250641.png
Bijlage 250642.png
Bijlage 250643.png
Bijlage 250644.png
Bijlage 250645.png
Bijlage 250646.png
Bijlage 250647.png
Bijlage 250648.png
Bijlage 250649.png

Bijlage 2. behorende bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES

Bijlage bij artikel 3, achtste lid

Set gegevens voor de continuïteitsparagraaf, voor zover van toepassing

A. Gegevensset

 • A1. In het jaarverslag worden de navolgende kengetallen voor het verslagjaar en de jaren T+1, T+2 en T+3 opgenomen:

  Personele bezetting in FTE

  • Management / Directie

  • Onderwijzend Personeel

  • overige medewerkers

  Leerlingenaantallen

  Deze kengetallen worden voorzien van een toelichting. In de toelichting bij deze kengetallen geeft het bestuur aan welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht. Het gaat daarbij om ontwikkelingen in

  • o de personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de formatie-omvang

  • o de verwachte leerlingenaantallen.

 • A2. In het jaarverslag wordt een meerjarenbegroting opgenomen op het hoogste aggregatieniveau, met de navolgende posten. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en omvat de cijfers van het verslagjaar en voorts de jaren t+1 tot en met t+3

Balans

Met onderverdeling naar VASTE ACTIVA (uitgesplitst naar Immateriële VA, Materiële VA en Financiële VA), VLOTTENDE ACTIVA, EIGEN VERMOGEN (uitgesplitst naar Algemene reserve, Bestemmingsreserve publiek, Bestemmingsreserve privaat, Bestemmingsfonds publiek en Bestemmingsfonds privaat), VOORZIENINGEN, LANGLOPENDE SCHULDEN en KORTLOPENDE SCHULDEN

Toelichting

In de toelichting bij deze posten geeft het bestuur aan welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht. Het gaat daarbij om verwachte ontwikkelingen in

 • o de financieringsstructuur

 • o het huisvestingsbeleid voor zover dit niet van gemeentewege wordt geregeld

 • o mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

Staat / Raming van Baten en Lasten

De BATEN, uitgesplitst naar Rijksbijdrage, Overige overheidsbijdragen en subsidies en Overige baten.

De LASTEN, uitgesplitst naar Personeelslasten, Afschrijvingen, Huisvestingslasten en Overige lasten.

Het Saldo Baten en lasten, Saldo financiële bedrijfsvoering, Saldo buitengewone baten en lasten.

Totaal resultaat en Incidentele baten en lasten in totaal resultaat.

Toelichting

In de toelichting bij deze posten geeft het bestuur aan welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht. Het gaat daarbij om de financiële gevolgen van de ontwikkelingen in

 • o de verwachte aantallen leerlingen, afstemming in de regio over leerling ontwikkelingen

 • o de personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de formatie omvang

 • o huisvesting (eigendom, huur, doordecentralisatie, voorgenomen majeure bouwprojecten, financiering), in aanvulling op hetgeen bij huisvestingsbeleid is vermeld

 • o overige

B. Overige rapportages

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

In deze rapportage geeft het bestuur aan op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

In deze rapportage geeft het bestuur aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden.

Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan.

In deze rapportage, onderdeel van het jaarverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.

Naar boven