Subsidieregeling Stichting VSO

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 17-07-2012 t/m 30-06-2013

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2012, nr. 2012-0000268269, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan de Stichting VSO (Subsidieregeling Stichting VSO)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de Stichting VSO: de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister verstrekt per boekjaar een subsidie aan de Stichting VSO.

 • 2 De subsidie bedraagt nooit meer dan het totaalbedrag dat de overheidssectoren in dat boekjaar als bijdrage aan de Stichting VSO hebben geleverd.

 • 3 De subsidie bedraagt ten hoogste € 300.000,–.

 • 4 Op de subsidie is de indexering voor de ter zake geldende begrotingsartikelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van toepassing. De subsidie is 50% loongevoelig en 50% prijsgevoelig, conform opgave van het Ministerie van Financiën.

§ 2. Gesubsidieerde taken

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De subsidie wordt verstrekt voor kosten die direct samenhangen met de volgende activiteiten:

 • a. het faciliteren van een platform voor onderlinge uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring;

 • b. het leveren van kennis en expertise of het ontsluiten van kennis en expertise ten behoeve van de sectorwerkgevers;

 • c. het coördineren van de gezamenlijke belangen van de sectorwerkgevers en deze eenduidig formuleren en communiceren;

 • d. het verlenen van aanvullende diensten aan de sectorwerkgevers als verbond, of in het belang van het verbond of de individuele leden.

§ 3. Aanvraag van de subsidie en subsidieverlening

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aanvraag van de subsidie voor een boekjaar wordt uiterlijk dertien weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan.

 • 3 Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde middelen.

 • 4 De aanvraag vermeldt de omvang van de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 8, eerste lid, op 31 december van het voorgaande boekjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

De minister geeft een beschikking tot subsidieverlening binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen dertien weken kan worden gegeven, deelt de minister dit aan de Stichting VSO mede en noemt daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 4. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister verleent op de subsidie een voorschot.

 • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald. Het voorschot wordt in één keer uitbetaald.

 • 3 Het voorschot wordt uitbetaald onder de voorwaarde dat terugbetaling plaatsvindt indien bij de vaststelling van de subsidie het subsidiebedrag lager is dan het verleende voorschot dan wel de subsidie wordt ingetrokken.

§ 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

De Stichting VSO zal onverwijld aan de minister een melding doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Stichting VSO vormt een egalisatiereserve.

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie plus de bijdrage van sectoren en werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt zo hoog renderend en veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd. De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 4 De egalisatiereserve mag uitsluitend worden aangewend voor kosten die direct samenhangen met de activiteiten, bedoeld in artikel 3.

 • 5 Op 31 december 2016 bedraagt de egalisatiereserve ten hoogste  250.000,–.

  Indien de egalisatiereserve op 31 december 2016 meer bedraagt dan € 250.000,– dan wordt de helft van de overschrijding voor 1 maart 2017 teruggestort op de rekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Stichting VSO verstrekt aan de minister alle informatie die nodig is voor de verantwoording van bestede subsidiegelden, waaronder in ieder geval de in artikel 12, tweede lid, genoemde documenten.

 • 2 Voor de verantwoording van bestede subsidiegelden wordt een controleprotocol gehanteerd, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De Stichting VSO werkt mee aan onderzoeken welke worden verricht door of in opdracht van de minister.

 • 2 De Stichting VSO draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de rijksauditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte werkzaamheden.

§ 6. Vaststelling van de subsidie

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ingediend.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van:

  • a. een financieel verslag en een jaarrekening, als bedoeld in artikel 361 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. een activiteitenverslag;

  • c. een accountantsverklaring met betrekking tot de documenten bedoeld onder a, en

  • d. een schriftelijke verklaring van de accountant over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3 De in het tweede lid genoemde verantwoordingsdocumenten geven in elk geval inzicht in:

  • a. de kwantiteit van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarvoor benodigde middelen;

  • b. de kwalitatieve beoordeling van de in artikel 3 genoemde activiteiten door de leden van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid;

  • c. de omvang van de egalisatiereserve op 31 december van het boekjaar.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister stelt de subsidie vast binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Indien de beschikking tot subsidievaststelling niet binnen dertien weken kan worden gegeven, deelt de minister dit aan de Stichting VSO mede en noemt daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2 De subsidie wordt overeenkomstig de subsidieverlening vastgesteld.

 • 3 De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b. Stichting VSO niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c. de Stichting VSO onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

  • d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de Stichting VSO dit wist of behoorde te weten.

 • 4 Kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, worden bij de vaststelling van de subsidie niet in aanmerking genomen.

 • 5 De subsidie wordt uitbetaald onder verrekening van het reeds betaalde voorschot.

§ 7. Evaluatie-, overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2013]

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in 2015 een evaluatie op die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor het boekjaar 2012 wordt in afwijking van artikel 4, eerste lid, de aanvraag voor subsidie ingediend binnen 10 weken na inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2013]

De vaststelling van de subsidie voor het boekjaar 2011 zal plaatsvinden met toepassing van de Regeling subsidiëring Stichting VSO zoals die gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting VSO.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Controleprotocol Subsidieregeling Stichting VSO

[Vervallen per 01-07-2013]

1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2013]

In artikel 10, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting VSO is geregeld dat voor de verantwoording van de bestede subsidiegelden een controleprotocol wordt gehanteerd.

Op basis van artikel 12, eerste lid, van de regeling dient de Stichting VSO zes maanden na afloop van het boekjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Deze aanvraag gaat ondermeer vergezeld van een financieel verslag over de bestede subsidiegelden, de jaarrekening en accountantsverklaringen bij beide documenten. Tevens maakt een schriftelijke verklaring van de accountant over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen onderdeel uit van de aanvraag.

1.1. Reikwijdte accountantscontrole

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit controleprotocol dient om de reikwijdte en het object van de accountantscontrole van het financiële verslag van de Stichting VSO nader aan te geven. Er wordt niet beoogd een aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal zal de accountant zich immers bij zijn controle baseren op een (risico) analyse van de administratieve organisatie en interne controle bij de stichting en op basis daarvan komen tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen.

De accountantscontrole strekt zich uit tot de deugdelijkheid van het financiële verslag en de rechtmatigheid van het daarin verantwoorde beheer. Onder de controle op de rechtmatigheid van het verantwoorde beheer wordt verstaan de controle of de verantwoorde bestedingen (lasten) tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante regelgeving. Het doel van deze controle is te komen tot het afgeven van een accountantsverklaring bij het financiële verslag van de Stichting VSO.

1.2. Regelgeving

[Vervallen per 01-07-2013]

De van toepassing zijnde regelgeving betreft de Subsidieregeling Stichting VSO. Van belang zijn daarbij met name de volgende artikelen:

 • Artikel 3. Hierin wordt aangegeven waaraan de BZK-subsidie mag worden besteed.

 • Artikel 8. Hierin is de vorming van een egalisatiereserve voorzien.

 • Artikel 9. Hierin wordt voor bepaalde rechtshandelingen toestemming van de Minister vereist.

 • Artikel 12. Hierin worden de vereiste verantwoordingsdocumenten genoemd alsook geregeld waar deze documenten in elk geval inzicht in moeten verschaffen.

 • Artikel 13. Hierin wordt geregeld dat Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing is.

2. Aandachtspunten

[Vervallen per 01-07-2013]

De accountant stelt vast dat:

 • de bestedingen ten laste van de BZK-subsidie zoals verantwoord in het financiële verslag voldoen aan de eisen zoals ze zijn opgenomen in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting VSO en juist en volledig zijn weergegeven;

 • de jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve het verschil is tussen de jaarlijks vastgestelde (BZK)-subsidie vermeerderd met het totaalbedrag aan sectorbijdragen en de jaarlijkse werkelijke kosten van de activiteiten die met de subsidie zijn bekostigd.

3. De accountantsverklaring en -rapportage

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor geconstateerde onjuistheden en onzekerheden gaat de accountant na wat hiervan de consequenties zijn voor de af te geven accountantsverklaring.

In de accountantsverklaring bij het financiële verslag dient het punt dat het controleprotocol is nageleefd tot uiting te worden gebracht. Een dergelijke vermelding impliceert mede dat de controle is uitgevoerd met inachtneming van de hieronder gestelde eisen. De accountant heeft bij zijn oordeelsvorming gestreefd naar een ‘hoge mate van zekerheid’. Indien dit begrip ten behoeve van het gebruik van statistische techniek moet worden gekwantificeerd dan is een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd. De accountant heeft geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke fout (goedkeuringstolerantie) met betrekking tot de deugdelijkheid van het financiële verslag en de rechtmatigheid van het daarin verantwoorde beheer, niet groter is dan aangegeven in onderstaande tabel.

Overzicht van toleranties

Onjuistheden in de verantwoording/besteding

Onzekerheden in de controle

Beperking

Afkeuring

Beperking

Oordeel onthouding

> 1% en < 3%

> 3%

> 3% en < 10%

> 10%

Terug naar begin van de pagina