Politiewet 2012

Toekomstige wijziging(en) op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 47

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
 3. Besluit algemene rechtspositie politie
 4. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
 5. Besluit bezoldiging politie
 6. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit levensfase-uren politie
 9. Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten
 10. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
 11. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
 12. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
 13. Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel
 14. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021
 15. Verzamelbesluit rechtspositie politie 2022
 16. Verzamelbesluit SZW 2022
 17. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 18. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie (Richtlijn (EU) 2019/1937 Europees Parlement en Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305))
 19. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (wijzigingen door Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 20. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz.(formalisering Uitvoeringsafspraak sector Politie)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten (formalisering en uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2015–2017 inzake beroepsincidentenregeling, maximum aantal overuren, vertrekstimuleringspremie en buitengewoon verlof, tijdelijke inzetwijziging, bovenwettelijke werkloosheidsuitkering)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie, enz. (formalisering en uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2018–2020 inzake diverse afspraken aangaande ambtenaren, werkzaam in de sector Politie)
 23. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 24. Wijzigingsbesluit rechtspositie politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 Alg. 1
18-02-2023 Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 29 35851 10-02-2023 Stb. 2023, 52
01-01-2023 Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 412 35170 12-11-2022 Stb. 2022, 453
01-01-2020 Wijziging 09-03-2017
samen met
17-04-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 173
32550
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-07-2016 Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196 Inwtr. 2
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317

Opmerkingen

 1. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 3 toe.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Huis voor klokkenluiders in werking treedt.2)
Naar boven