Politiewet 2012

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 47

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
 3. Besluit algemene rechtspositie politie
 4. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
 5. Besluit bezoldiging politie
 6. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit levensfase-uren politie
 9. Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten
 10. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
 11. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
 12. Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel
 13. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 14. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (wijzigingen door Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 15. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz.(formalisering Uitvoeringsafspraak sector Politie)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten (formalisering en uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2015–2017 inzake beroepsincidentenregeling, maximum aantal overuren, vertrekstimuleringspremie en buitengewoon verlof, tijdelijke inzetwijziging, bovenwettelijke werkloosheidsuitkering)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie, enz. (formalisering en uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2018–2020 inzake diverse afspraken aangaande ambtenaren, werkzaam in de sector Politie)
 18. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 19. Wijzigingsbesluit rechtspositie politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina