Tijdelijke vrijstelling in de teelt van dahlia en gladiool

[Regeling vervallen per 11-09-2012.]
Geldend van 14-07-2012 t/m 10-09-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 juli 2012, nr. 281182 houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruiden in de teelt van uitgangsmateriaal van dahlia en gladiool (Tijdelijke vrijstelling in de teelt van dahlia en gladiool)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 26 maart 2012;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 11-09-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Kontakt 320 SC ter bestrijding van onkruiden in de teelt van uitgangsmateriaal van dahlia (knollen) en gladiool (kralen, pitten en knollen).

Artikel 3

[Vervallen per 11-09-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 11-09-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 11 september 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 11-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling in de teelt van dahlia en gladiool.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal Agro.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 11-09-2012]

Middel: Kontakt 320 SC

[Vervallen per 11-09-2012]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt van dahlia en gladiool.

Om in het water levende organismen en terrestrische niet-doelwit planten te beschermen, is de toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Het is niet toegestaan dit middel met een luchtvaartuig toe te passen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 11-09-2012]

Dit onkruidbestrijdingsmiddel is een contactherbicide met zeer korte werkingsduur. Toepassen op onkruiden met niet meer dan 2 echte blaadjes. De onkruiddoding wordt na 4 tot 10 dagen zichtbaar. Bij aanwezigheid van veel kamille, kleefkruid, varkensgras, perzikkruid, waterpeper en opslagplanten van koolzaad spuiten in het kiemlobbenstadium van de onkruiden. Grasachtige onkruiden zijn weinig gevoelig. Wortelonkruiden worden niet bestreden.

Gladiool

[Vervallen per 11-09-2012]

Na opkomst van de gladiolen (LDS).

Dosering: 1,5 liter Kontakt 320 SC per hectare in 500 liter water.

De toepassing herhalen wanneer opnieuw gekiemde onkruiden aanwezig zijn. Indien op dit moment grotere onkruiden met 1 à 2 echte blaadjes aanwezig zijn, of minder gevoelige onkruiden zoals kleefkruid en veelknopigen, dient men de dosering te verhogen tot 2 liter Kontakt 320 SC per hectare.

Dahlia

[Vervallen per 11-09-2012]

Minimaal een week na het uitplanten of na opkomst, op zeer kleine onkruiden spuiten (LDS).

Dosering: 1,5 liter Kontakt 320 SC per hectare in 500 liter water.

Verspuiten met een grove druppel. Tijdelijk kan enige groeiremming optreden.

De toepassing herhalen wanneer opnieuw gekiemde onkruiden aanwezig zijn. Indien op dit moment grotere onkruiden met 1 à 2 echte blaadjes aanwezig zijn, of minder gevoelige onkruiden zoals kleefkruid en veelknopigen, dient men de dosering te verhogen tot 2 liter Kontakt 320 SC per hectare.

Weersomstandigheden

[Vervallen per 11-09-2012]

Spuit tijdens groeizaam weer en bij voorkeur bij bedekte lucht op een droog, gezond groeiend gewas. Het dient ook tenminste enkele uren na bespuiting droog te blijven. Niet spuiten bij temperaturen boven 23ºC. In dat geval de bespuiting ’s avonds uitvoeren. Indien nachtvorst wordt verwacht de bespuiting uitstellen.

Algemene opmerkingen

[Vervallen per 11-09-2012]

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur. Eerst het middel in de tank, daarna water toevoegen. Vermijdt het gebruik van kalk- of ijzerhoudend water. Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houdt deze voortdurend in beweging.

Terug naar begin van de pagina