Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012

Geldend van 10-08-2012 t/m heden

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 2.64, 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

strekking van de regeling

Artikel 1

De beleidsregels vastgesteld in dit besluit vormen een nadere uitwerking van de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage, en die toestaan dat een lokale publieke media-instelling media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.

inhoudelijke toets

Artikel 2

 • 1 Het verzorgingsgebied waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is en dat twee of meer gemeenten omvat,

  • a. bestaat uit aan elkaar grenzende gemeenten, binnen welk gebied het vanzelfsprekend wordt geacht dat één lokale publieke media-instelling het lokale media-aanbod verzorgt;

  • b. benadert voor wat betreft zowel oppervlakte als aantal inwoners niet de omvang van een deel van een provincie zoals bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b van de Mediawet 2008.

 • 2 Aan het vereiste opgenomen in het eerste lid onder a, wordt geacht te zijn voldaan indien het verzorgingsgebied ligt in een samenwerkingsgebied zoals voorzien in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 667, 20 december 1984), welk gebied de provinciegrens kan overschrijden of indien het verzorgingsgebied wordt beschouwd als een sociale, culturele en geografische eenheid in die zin dat het door de inwoners ook daadwerkelijk als een streek wordt ervaren.

procedure

Artikel 3

 • a. De aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten dient voldoende gemotiveerd te zijn en de instemming te hebben van het betrokken programmabeleidbepalende orgaan.

 • b. De aanwijzingsaanvraag als bedoeld onder a. in het kader van een samenvoeging van verzorgingsgebieden waarvoor reeds lokale media-instellingen zijn aangewezen geschiedt met instemming van de betrokken lokale publieke media-instellingen en met instemming van de betrokken programmabeleidbepalende organen.

Artikel 4

 • a. De raden van de gemeenten waarop de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten betrekking heeft brengen gezamenlijk een advies uit als bedoeld in artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008.

 • b. Aan het vereiste van het uitbrengen van een gezamenlijk advies wordt geacht te zijn voldaan indien:

  • de betrokken gemeenteraden hun advisering met elkaar afstemmen in die zin dat elke betrokken gemeenteraad in zijn advies opneemt er kennis van te hebben en er rekening mee te houden dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten;

  • de desbetreffende adviezen betrekking hebben op een identiek samengesteld programmabeleidbepalend orgaan;

  • de desbetreffende adviezen eensluidend zijn.

Artikel 5

 • a. Het Commissariaat stelt de lokale publieke media-instellingen in de gemeenten die grenzen aan de gemeenten waarop de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op de hoogte van de aanwijzingsaanvraag voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.

 • b. Het Commissariaat stelt de regionale publieke media-instelling van de provincie waarin de gemeenten liggen waarop de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op de hoogte van de aanwijzingsaanvraag voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.

bijzondere gevallen en omstandigheden

Artikel 6

In bijzondere gevallen en naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het Commissariaat afwijken van de in artikel 2 bedoelde criteria ten behoeve van de inhoudelijke toets.

slotbepaling

Artikel 7

 • a. Deze regeling treedt in werking 4 weken na de datum van publicatie daarvan in de Staatscourant;

 • b. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt zijn de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2009 ingetrokken;

 • c. Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012;

 • d. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

, 3 juli 2012

Commissariaat voor de Media,

T. Bahlmann,

voorzitter.

E. Eljon,

commissaris.

Bijlage Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012

Artikel 2.61 Mediawet 2008

 • 1. Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen volgens de bepalingen van deze paragraaf.

 • 2. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:

  • a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;

  • b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en

  • c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Artikel 2.62 Mediawet 2008

 • 1. Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, voldoet.

 • 2. Een regionale publieke media-instelling wordt alleen aangewezen als Provinciale Staten zich bereid verklaren voor de bekostiging ervan zorg te dragen.

Artikel 2.64 Mediawet 2008

 • 1. Een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één provincie of gemeente, wordt alleen dan voor dat gebied aangewezen, als Provinciale Staten of de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten het in artikel 2.62, eerste lid, bedoelde advies gezamenlijk hebben uitgebracht.

 • 2. Het Commissariaat stelt Provinciale Staten en de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten in kennis van een aanvraag van een instelling als bedoeld in het eerste lid.

Terug naar begin van de pagina