Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer

[Regeling vervallen per 01-05-2019.]
Geldend van 12-04-2018 t/m 30-04-2019

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/125271, houdende vaststelling van het Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (VVRV)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 50, eerste en tweede lid, en 51a, vierde lid, van de Spoorwegwet en de artikelen 6, eerste en tweede lid, en 7, vierde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011;

Gezien de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het bestuur van de stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer;

Gezien de instemming van het bestuur van de stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu;

 • de Stichting: de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer;

 • mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

 • volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • het bestuur: het bestuur van de Stichting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2019]

 • 2 Het bestuur kan ten aanzien van de aan hem ingevolge het eerste lid verleende bevoegdheden ondermandaat verlenen aan één of meerdere van de leden van het bestuur of aan één of meerdere van de onder het bestuur ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2019]

 • 1 Het bestuur wordt gevolmachtigd en gemachtigd om ter voorbereiding en uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluiten de benodigde handelingen te verrichten. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:

  • a. het ontwikkelen van examenprogramma’s;

  • b. het voorzien in en uitvoering geven aan een door de minister goed te keuren examenreglement en het behandelen en nemen van beslissingen krachtens het goedgekeurde examenreglement, waaronder omtrent ingediende verzoeken om herziening en ingediende klachten;

  • c. het houden van een register van erkende examinatoren.

 • 2 Het bestuur kan de in het eerste lid verleende volmacht en machtiging doorgeven aan één of meerdere van de leden van het bestuur of aan één of meerdere van de onder het bestuur ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2019]

Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de volmacht en machtiging doet het bestuur schriftelijk mededeling aan de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2019]

Het bestuur voert bij de uitoefening van de aan hem verleende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2019]

Een besluit als bedoeld in artikel 2 vermeldt aan het slot:

‘De Minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2012, met uitzondering van de artikelen 2, eerste lid, onderdeel c, en 3, eerste lid, onderdeel c, van dit besluit, die in werking treden met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 7, vierde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina