Verordening op het landelijk dekenberaad toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2014

Verordening op het landelijk dekenberaad toezicht

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Overwegende,

 • dat de Algemene Raad en de Raden van Toezicht op grond van artikel 26 Advocatenwet de verantwoordelijkheid dragen voor het toezien op de naleving van de plichten van advocaten als zodanig;

 • dat de deken belast is met toezicht en klachtbehandeling;

 • dat het gewenst is duidelijkheid te verschaffen wie op het gebied van toezicht welke taken en verantwoordelijkheden heeft;

 • dat het gewenst is een kader te bieden om het overleg tussen de dekens met betrekking tot het toezicht te optimaliseren;

Gelet op de artikelen 26, 28 en 46 van de Advocatenwet;

Gezien het voorstel met toelichting van de Algemene Raad;

Gelet op het advies van de Adviescommissie Regelgeving;

Stelt de navolgende verordening vast:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1. (definities)

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2. (landelijk dekenberaad toezicht)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een landelijk dekenberaad toezicht bestaande uit de dekens. Tevens heeft de algemeen deken zitting in het landelijk dekenberaad toezicht, hij heeft geen stemrecht.

 • 2 Het landelijk dekenberaad toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 3 Bij ontstentenis of verhindering van een van de in het eerste lid genoemde personen kan een vervanger in zijn plaats een vergadering van deze organisatie bijwonen.

 • 4 Het landelijk dekenberaad toezicht wordt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ondersteund door het bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 3. (taken en bevoegdheden dekenberaad)

[Vervallen per 01-01-2015]

Het landelijk dekenberaad toezicht:

 • a. heeft tot taak het harmoniseren van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens;

 • b. is bevoegd tot het doen van aanbevelingen en het opstellen van richtlijnen aan de dekens en de Raden van Toezicht met betrekking tot:

  • de uitoefening van het toezicht;

  • de wijze van aanwending van toezichtbevoegdheden, waaronder de sanctionering;

  • de klachtbehandeling en het registreren en bewaken van de doorlooptijden van klachtbehandeling en

  • de bereikbaarheid van de lokale bureaus en de wijze van verslaglegging;

 • c. wisselt toezichtinformatie uit die niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen en

 • d. signaleert ontwikkelingen die voor het uitoefenen van het toezicht relevant kunnen zijn.

Artikel 4. (organisatie dekenberaad)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De vergadering van het landelijk dekenberaad toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

 • 2 Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid en zijn slechts rechtsgeldig indien ten minste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 3 Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Artikel 5. (inzet deskundigen)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Bij het uitoefenen van het toezicht kan de deken beschikken over een deskundige die namens de deken onderzoek doet bij de advocaat of het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is.

 • 2 Het landelijk dekenberaad toezicht bepaalt op welke deskundigheidsgebieden een of meer deskundigen beschikbaar moeten zijn, welke eisen gesteld worden aan een deskundige en onder welke omstandigheden een deskundige ingezet kan worden. Deze organisatie stelt een lijst vast met beschikbare deskundigen.

 • 3 De deken afzonderlijk beslist over de inzet van een deskundigen in een specifiek geval. De deskundige handelt als hulppersoon van de deken en valt mitsdien onder diens verlengd afgeleid beroepsgeheim en verschoningsrecht.

 • 4 De kosten voor de inzet van een deskundige zijn voor rekening van de advocaat die voorwerp van onderzoek is of van het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is. Indien een deskundige geen tekortkomingen van betekenis constateert of wanneer de advocaat of het samenwerkingsverband waarbinnen de advocaat werkzaam is niet in staat is een deel van de kosten te dragen, zijn de redelijkerwijs voor het onderzoek gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van het landelijk dekenberaad toezicht.

Artikel 6. (verantwoording)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het landelijk dekenberaad toezicht rapporteert halfjaarlijks aan het College van Afgevaardigden over de uitoefening van de taken bedoeld in artikel 3, of zoveel vaker voor zover dit relevant is voor een behoorlijke uitoefening van de praktijk van advocaten.

 • 2 Indien een of meer van de in artikel 3, onder b, genoemde aanbevelingen en richtlijnen niet worden opgevolgd door een deken respectievelijk een Raad van Toezicht, wordt dit door het desbetreffende orgaan binnen vier weken na ontvangst van die aanbeveling of richtlijn gemotiveerd medegedeeld aan de secretaris.

 • 3 De secretaris informeert onverwijld het landelijk dekenberaad toezicht en het College van Afgevaardigden over mededelingen gedaan op grond van het vorige lid.

Artikel 7. (jaarplan en jaarverslag)

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het landelijk dekenberaad toezicht stelt in het laatste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarplan vast voor het komende jaar waarin de speerpunten voor het toezichtbeleid worden geformuleerd. Het jaarplan wordt binnen twee weken na vaststelling openbaar gemaakt.

 • 2 Het landelijk dekenberaad toezicht stelt in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar een jaarverslag vast. In dit jaarverslag zijn de resultaten van toezicht opgenomen, met daarin tenminste een overzicht van de hoeveelheid onderzoeken die zijn uitgevoerd, de onderwerpen waarop die onderzoeken zien en de resultaten van die onderzoeken. Deze informatie mag niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen. Het jaarverslag wordt binnen twee weken na vaststelling verzonden aan het College van Afgevaardigden en wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

 • A [Red: Wijzigt de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.]

 • B [Red: Wijzigt de Verordening op de Vakbekwaamheid.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012 en wordt geëvalueerd een jaar na inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina