Omzettingsregeling luchthaven Eelde

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/109658, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Eelde, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Eelde)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • circuitvlucht: vliegtuigbewegingen in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven, in het bijzonder verband houdend met het starten, het oefenen voor het landen en het landen;

  • daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau;

  • exploitant: Groningen Airport Eelde N.V.;

  • helikopter: gemotoriseerd luchtvaartuig met rotorbladen, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn rotorbladen;

  • lesvlucht: vlucht onder leiding van een instructeur om vliegvaardigheid te verkrijgen;

  • oefenvlucht: solovlucht voor het verkrijgen dan wel behouden van vliegvaardigheid;

  • proefvlucht: vlucht die wordt uitgevoerd ter beproeving van de eigenschappen en goede werking van een luchtvaartuig of voor de levering van bewijs van het voldoen aan de luchtwaardigheidsvoorschriften;

  • straalvliegtuig: een vliegtuig waarbij de voortstuwing direct door ten minste één straalmotor wordt verzorgd;

  • vliegtuig: gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aërodynamische reactiekrachten op zijn vleugels;

  • wet: wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur.

 • 2 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 april van enig jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Eelde.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

 • 1 Op de luchthaven zijn de volgende verharde start- en landingsbanen gelegen:

  • a. baan 23-05, gelegen in de geografische richting 052°, met een lengte van 2.500 meter en een breedte van 45 meter;

  • b. baan 19-01, gelegen in de geografische richting 009°, met een lengte van 1.500 meter en een breedte van 45 meter.

 • 2 De in het eerste lid, onder a, bedoelde baan is voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 4 en codeletter E en de in het eerste lid, onder b, bedoelde baan is ingedeeld onder codenummer 3 en codeletter C, als bedoeld in bijlage 14, deel 1, van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109). Het banenstelsel is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 4

 • 1 Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is niet toegestaan:

  • a. van maandag tot en met vrijdag in de periode van 23.00 tot 06.30 uur: banen 23-05 en 19-01;

  • b. op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in de periode van 23.00 tot 07.30 uur: banen 23-05 en 19-01;

  • c. in de periode, niet zijnde de daglichtperiode: baan 19-01.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor luchtvaartuigen die in nood verkeren of ten behoeve van reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten zijn ingezet, indien een onmiddellijke start of landing is vereist.

 • 3 Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van landingen tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële vluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten arriveren, voor zover sprake is van onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden.

 • 4 Het eerste lid geldt niet voor het uitvoeren van starts tussen 23.00 en 24.00 uur door luchtvaartuigen van luchtvaartmaatschappijen die commerciële verkeersvluchten uitvoeren en die volgens schema eerder dan 23.00 uur hadden moeten vertrekken, voor zover sprake is van:

  • a. een technische storing van het luchtvaartuig dan wel van de luchtvaarttechnische gronduitrusting; of

  • b. extreme meteorologische omstandigheden die een vertraging van de start volgens het schema rechtvaardigen.

Artikel 5

 • 1 Het uitvoeren van circuitvluchten als onderdeel van proef-, les-, dan wel oefenvluchten, met vliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalmassa van minder dan 6.000 kg vindt plaats van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zon- en officiële feestdagen van 10.00 tot 19.00 uur.

 • 2 Het uitvoeren van circuitvluchten als onderdeel van les- dan wel oefenvluchten met vliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalmassa van 6.000 kg of meer en straalvliegtuigen is verboden.

 • 3 Het uitvoeren van circuitvluchten als onderdeel van proefvluchten met vliegtuigen met schroefaandrijving met een maximaal toegelaten totaalmassa van 6.000 kg of meer en straalvliegtuigen vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur, niet zijnde officiële feestdagen en zodanig dat het aantal van de bedoelde circuitvluchten niet meer dan 43 per jaar bedraagt.

 • 4 Ten aanzien van het gebruik van de luchthaven gelden in de periode van 15 april tot 16 september de volgende aanvullende voorschriften, waarbij de genoemde tijden plaatselijke tijden betreffen:

  Het uitvoeren van vluchten met het doel valschermspringen te beoefenen met burgervliegtuigen, is verboden:

  • 1. op maandag tot en met vrijdag;

  • 2. op zaterdag vóór 09.00 uur en na 20.00 uur;

  • 3. op zon- en erkende feestdagen vóór 10.00 uur en na 20.00 uur.

Artikel 6

 • 1 Op de luchthaven is incidenteel gebruik door militaire les- en transportvliegtuigen alsmede militaire helikopters tot een maximum van 400 bewegingen per gebruiksjaar toegestaan, indien en voorzover deze bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair dan wel operationeel noodzakelijk zijn.

 • 2 Militaire les- en oefenvluchten met straalvliegtuigen dan wel met vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg, anders dan ter voorbereiding van één of meer geplande of voorziene vluchten, bedoeld in het eerste lid, zijn niet toegestaan.

 • 3 De artikelen 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing op het militair medegebruik.

Artikel 7

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste en tweede lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Eelde: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in handhavingspunten

Bijlage 250628.png

Bijlage 2. bedoeld in artikel 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Eelde: het beperkingengebied ten gevolge van de ke-zone

Bijlage 250629.png

Bijlage 3. bedoeld in artikel 8 van de Omzettingsregeling luchthaven Eelde: het beperkingengebied ten gevolge van de bkl-zone

Bijlage 250630.png
Naar boven