Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer Cve-12.01408, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie in het h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016 (Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 25 juni 2012, kenmerk 419504;

Besluit:

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2017;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2018.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016.

Artikel 5. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina