Aanpassing huurwaarde dienstwoningen 2012

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-06-2013

Aanpassing huurwaarde dienstwoningen 2012

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 juli 2012 met 2,3% te worden verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in overeenstemming met de Belastingdienst.

Woningen die op of na 1 juli 2011 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.

In afwijking van het bovenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 2,3%, mede door andere factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan uitvoering te geven.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

J.J.M. Uijlenbroek,

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Terug naar begin van de pagina