Regeling vaststelling bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2012 Wet toezicht accountantsorganisaties, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 07-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2012 Wet toezicht accountantsorganisaties, enz.

§ 2. Bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven van de Wet toezicht accountantsorganisaties

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de regeling wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven, maatstaven en bandbreedtes, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de regeling, worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Tarief

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder a, van de regeling

omzet van de wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

€ 0 tot en met € 1 mln.

€ 750,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 1 mln. tot en met € 10 mln.

€ 640,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 10 mln.

€ 110,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

 

omzet van de wettelijke controles bij controlecliënten die geen organisatie van openbaar belang zijn

€ 0 tot en met € 10 mln

€ 12,50 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 10 mln. tot en met € 50 mln.

€ 8,45 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 50 mln.

€ 6,80 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling

omzet van de wettelijke controles

€ 0 tot en met € 500.000

€ 65,00 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 500.000 tot en met € 1 mln.

€ 19,50 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 1 mln.

€ 9,80 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het overeenkomstig de artikelen 2 en 3 berekende bedrag wordt verminderd met een percentage van 26,00% voor een accountantsorganisatie als bedoeld in artikelen 5, onderdeel b, van de regeling:

  • a. die op 1 juli 2012 lid was van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • b. waaraan na 1 juli 2012 een vergunning is verleend en die op het moment van vergunningverlening lid is van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • c. waarvan voor 1 juli 2012 de vergunning is ingetrokken en die op het tijdstip van intrekking lid was van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3 van de regeling, bedraagt € 5.000 voor een auditorganisatie van een derde land als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de regeling, die niet onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Europese Commissie een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 46, tweede lid, tweede volzin, van de richtlijn inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van dat derde land gelijkwaardig is.

§ 3. Bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven van de Wet toezicht financiële verslaggeving

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet en de bandbreedtes en verdeelsleutels, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

effectenuitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

gemiddelde marktkapitalisatie van de effectenuitgevende instellingen in de eerste drie maanden van 2012

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 14.500

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 500 mln. tot en met € 6.500 mln.

€ 25.800

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 6.500 mln.

€ 45.000

effectenuitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, waarvan uitsluitend obligaties zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit

eigen vermogen in het voorafgaande boekjaar

Bij een eigen vermogen van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 14.500

 

Bij een eigen vermogen van:

> € 500 mln. tot en met € 6.500 mln.

€ 25.800

 

Bij een eigen vermogen van:

> € 6.500 mln.

€ 45.000

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina