Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2 (vaststellen termijn voor het indienen van aanvragen en vervaldatum)

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 06-07-2012 t/m 06-12-2016

Besluit van het bestuur van het Mondriaan Fonds van 26 juni 2012 tot wijziging van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 in verband met het vaststellen van een termijn voor het indienen van aanvragen en van een vervaldatum

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2012;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 07-12-2016]

  • 3 Het derde lid wordt in ieder geval niet toegepast ten aanzien van aanvragen die betrekking hebben op de uitvoering van een artistiek werkplan dat:

    • a. reeds vóór 1 oktober is geïnitieerd;

    • b. niet vóór 1 maart 2013 en op voorspraak of in opdracht van een partner met een belangwekkende culturele uitstraling zal plaatsvinden;

    • c. naar het oordeel van het bestuur niet van uitzonderlijke artistieke kwaliteit is.

Artikel III

[Vervallen per 07-12-2016]

  • 1 Voor zover er ter zake van de subsidieverstrekking op grond van de Regeling Stimuleringssubsidies 2 na het moment, bedoeld in artikel 42 van die regeling nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van, bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de Regeling Stimuleringssubsidies 2 zoals die luidt onmiddellijk voorafgaand aan het moment, bedoeld in artikel 42 van die regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 07-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

B. Donker

Terug naar begin van de pagina