Instellingsbesluit besturing eHerkenning

[Regeling vervallen per 17-04-2015.]
Geldend van 01-09-2012 t/m 16-04-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 juni 2012, met kenmerk WJZ/12040241, houdende instelling van de besturing van eHerkenning (Instellingsbesluit besturing eHerkenning)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 17-04-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b. Afsprakenstelsel eHerkenning: het geheel van afspraken op het gebied van organisatie, beheer, architectuur, toepassingen, techniek, procedures en regels aangaande het netwerk voor eHerkenning in de laatste vastgestelde versie.

 • c. de Stelselraad: de Stelselraad eHerkenning, bedoeld in artikel 2;

 • d. het Tactisch Overleg: het Tactisch Overleg eHerkenning, bedoeld in artikel 13;

 • e. het Operationeel Overleg: het Operationeel Overleg eHerkenning, bedoeld in artikel 22;

 • f. de Beheerorganisatie: de organisatie die het Afsprakenstelsel eHerkenning beheert en de Stelselraad, het Tactisch Overleg en het Operationeel Overleg ondersteunt;

 • g. deelnemer: een partij die conform het Afsprakenstelsel eHerkenning één of meer rollen vervult binnen het netwerk voor eHerkenning;

 • h. dienstverlener: een overheidsorganisatie, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een onderneming niet zijnde een privaatrechtelijke rechterpersoon die conform het Afsprakenstelsel eHerkenning elektronische diensten aanbiedt waarin herkenningsdiensten voorkomen;

 • i. gebruiker: een overheidsorganisatie, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een onderneming niet zijnde een privaatrechtelijke rechterpersoon die conform het Afsprakenstelsel eHerkenning elektronische diensten afneemt en daarvoor gebruik maakt van een herkenningsdienst;

 • j. waarnemer: ambtenaar ressorterend onder de minister.

Paragraaf 2. De Stelselraad eHerkenning

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Er is een Stelselraad eHerkenning ten behoeve van het strategisch beheer van het Afsprakenstelsel eHerkenning.

 • 2 De Stelselraad is een afvaardiging van deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 3

[Vervallen per 17-04-2015]

De Stelselraad heeft tot taak de minister te adviseren over het strategisch beheer van het Afsprakenstelsel eHerkenning.

Artikel 4

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Lid van de Stelselraad zijn:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. vier afgevaardigden van de deelnemers;

  • c. vier afgevaardigden van de dienstverleners;

  • d. vier afgevaardigden van de gebruikers.

 • 2 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 3 De voorzitter wordt benoemd door de minister. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De afgevaardigden van de deelnemers worden benoemd en ontslagen door de deelnemers.

 • 5 De afgevaardigden van de dienstverleners en de gebruikers worden benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 17-04-2015]

De leden worden benoemd vanwege hun kennis en ervaring met elektronische herkenningsdiensten.

Paragraaf 3. Werkwijze van de Stelselraad

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Stelselraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

 • 2 Tijdens een bijeenkomst kan een waarnemer aanwezig zijn.

Artikel 7

[Vervallen per 17-04-2015]

De voorzitter van de Stelselraad bespreekt voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda van een bijeenkomst met een waarnemer.

Artikel 8

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Stelselraad kan na iedere bijeenkomst een advies uitbrengen aan de minister. In een advies kan de Stelselraad voorstellen doen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning en ontwikkelingen die daarmee samenhangen.

 • 2 De Stelselraad brengt zijn adviezen schriftelijk uit aan de minister. De adviezen bevatten een deugdelijke financiële onderbouwing en een inschatting van de financiële consequenties voor de deelnemers, dienstverleners, gebruikers en de Beheerorganisatie.

 • 3 Een advies houdende voorstellen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning en ontwikkelingen die daarmee samenhangen neemt de minister over tenzij het publiek belang of het recht zich daartegen verzet. Onder publiek belang wordt onder meer verstaan economische motieven van deelnemers en het uitvoeringsbelang.

 • 4 Indien de minister voornemens is een advies, houdende voorstellen voor strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning en ontwikkelingen die daarmee samenhangen, niet over te nemen, overlegd hij vooraf met de voorzitter.

Artikel 9

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het secretariaat van de Stelselraad stelt drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van de Stelselraad worden twee weken voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld aan alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

 • 3 De deelnemers, dienstverleners en gebruikers die geen afgevaardigde hebben in de Stelselraad kunnen tot één week voorafgaand aan een bijeenkomst hun mening bekend maken aan het secretariaat.

Artikel 10

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Stelselraad stelt eenmaal per drie jaren een meerjarenplan op ten aanzien van de werkzaamheden van de Stelselraad. In het meerjarenplan doet de Stelselraad voorstellen voor strategische wijzigingen van het Afsprakenstelsel eHerkenning. Het meerjarenplan is voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. Het meerjarenplan behoeft goedkeuring van de minister.

 • 2 Het Tactisch Overleg stelt jaarlijks een jaarplan op ten aanzien van zijn werkzaamheden. Het jaarplan is voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. Het jaarplan behoeft goedkeuring van de Stelselraad en de minister.

Artikel 11

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Stelselraad beslist over zaken bij meerderheid van stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter en een waarnemer hebben geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen.

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 12

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De overige werkwijzen van de Stelselraad, het Tactisch Overleg en het Operationeel Overleg worden door de Stelselraad bij reglement vastgesteld.

 • 2 Het reglement bevat in ieder geval een beschrijving van:

  • a. procedures tussen de Stelselraad, het Tactisch Overleg en de Operationeel Overleg onderling voor zover het Afsprakenstelsel eHerkenning daarin niet voorziet;

  • b. hetgeen verstaan wordt onder een operationele en tactische aangelegenheid en operationeel incident die het Afsprakenstelsel eHerkenning als geheel raakt, als bedoeld in artikel 14.

 • 3 Een afschrift van het reglement wordt gezonden aan de minister.

Paragraaf 4. Het Tactisch Overleg eHerkenning

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 13

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Er is een Tactisch Overleg eHerkenning ten behoeve van het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel eHerkenning.

 • 2 Het Tactisch Overleg is een afvaardiging van deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 14

[Vervallen per 17-04-2015]

Het Tactisch Overleg heeft tot taak conform het jaarplan:

 • a. de Stelselraad te adviseren over het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel eHerkenning en voorgestelde strategische wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning;

 • b. operationele wijzigingen door te voeren in het Afsprakenstelsel eHerkenning die vallen binnen het meerjarenplan en de door de minister overgenomen adviezen van de Stelselraad;

 • c. operationele wijzigingen door te voeren in het Afsprakenstelsel eHerkenning die door de minister worden voorgeschreven;

 • d. beslissingen te nemen ten aanzien van alle operationele en tactische aangelegenheden en operationele incidenten die het Afsprakenstelsel eHerkenning als geheel raken.

Artikel 15

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Lid van het Tactisch Overleg zijn:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. drie afgevaardigden van de deelnemers;

  • c. drie afgevaardigden van de dienstverleners;

  • d. drie afgevaardigden van de gebruikers.

 • 2 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 3 De voorzitter wordt benoemd door de minister. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De overige leden worden benoemd en ontslagen door de Stelselraad.

Artikel 16

[Vervallen per 17-04-2015]

De leden worden benoemd vanwege hun kennis en ervaring met elektronische herkenningsdiensten.

Paragraaf 5. Werkwijze van het Tactisch Overleg

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 17

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het Tactisch Overleg komt maandelijks bijeen.

 • 2 Ingeval van een operationeel incident kan het secretariaat een extra bijeenkomst vaststellen.

Artikel 18

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het Tactisch Overleg brengt voorafgaand aan elke bijeenkomst van de Stelselraad verslag uit aan de Stelselraad over:

  • a. de voortgang van de werkzaamheden zoals beschreven in het jaarplan;

  • b. de beslissingen over operationele wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning, operationele en tactische aangelegenheden en operationele incidenten die zijn genomen in de bijeenkomsten van het Tactisch Overleg en waarmee invulling wordt gegeven aan het meerjarenplan.

 • 2 Het Tactisch Overleg kan voorafgaand aan elke bijeenkomst van de Stelselraad een advies uitbrengen aan de Stelselraad over het operationeel en tactisch beheer van het Afsprakenstelsel eHerkenning.

 • 3 Het Tactisch Overleg brengt haar adviezen schriftelijk uit aan de Stelselraad. Een advies bevat een deugdelijke financiële onderbouwing en een inschatting van de financiële consequenties voor deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 19

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het secretariaat van het Tactisch Overleg stelt voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van het Tactisch Overleg worden een week voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld aan alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 20

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het Tactisch Overleg beslist over zaken bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter heeft geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen.

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 6. Het Operationeel Overleg eHerkenning

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 21

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Er is een Operationeel Overleg eHerkenning ten behoeve van het change en releaseproces van het Afsprakenstelsel eHerkenning.

 • 2 Het Operationeel Overleg is een afvaardiging van deelnemers en staat open voor afvaardiging van dienstverleners en gebruikers.

Artikel 22

[Vervallen per 17-04-2015]

Het Operationeel Overleg heeft tot taak het Tactisch Overleg te adviseren over de wijzigingen en releases in het Afsprakenstelsel eHerkenning. Tevens bereidt het Operationeel Overleg de wijzigingen in het Afsprakenstelsel eHerkenning voor.

Artikel 23

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Lid van het Operationeel Overleg zijn:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. ten hoogste vier afgevaardigden van deelnemers.

 • 2 Van het Operationeel Overleg kunnen lid zijn:

  • a. ten hoogste drie afgevaardigden van dienstverleners;

  • b. ten hoogste drie afgevaardigden van gebruikers.

 • 3 De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 4 De voorzitter is werkzaam bij de Beheerorganisatie. De voorzitter wordt benoemd door de Beheerorganisatie in overleg met een waarnemer. De voorzitter kan door de Beheerorganisatie worden geschorst en ontslagen.

 • 5 De afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en gebruikers worden benoemd en ontslagen door de respectievelijke afgevaardigden van het Tactisch Overleg.

Artikel 24

[Vervallen per 17-04-2015]

De leden worden benoemd vanwege hun kennis en ervaring met elektronische herkenningsdiensten.

Paragraaf 7. Werkwijze van het Operationeel Overleg

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 25

[Vervallen per 17-04-2015]

Het Operationeel Overleg komt bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht om te adviseren over de implementatie van wijzigingen en releases in het Afsprakenstelsel eHerkenning.

Artikel 26

[Vervallen per 17-04-2015]

Het Operationeel Overleg brengt haar adviezen schriftelijk uit aan het Tactisch Overleg.

Artikel 27

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het secretariaat van het Operationeel Overleg stelt voorafgaand aan een bijeenkomst de agenda vast.

 • 2 De agenda en bijhorende de schriftelijke stukken van het Operationeel Overleg worden een week voorafgaand aan een bijeenkomst beschikbaar gesteld voor alle deelnemers, dienstverleners en gebruikers.

Artikel 28

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het Operationeel Overleg beslist bij meerderheid van stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2 De voorzitter heeft geen stem. De andere leden kunnen ieder één stem uitbrengen.

 • 3 Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 8. De Beheerorganisatie

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 29

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Beheerorganisatie voert het secretariaat van de Stelselraad, het Tactisch Overleg en het Operationeel Overleg.

 • 2 De Beheerorganisatie beheert de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Stelselraad, het Tactisch Overleg en het Operationeel Overleg.

Paragraaf 9. Werkgroepen

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 30

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 De Stelselraad is bevoegd werkgroepen in te stellen die de Stelselraad kunnen adviseren ten aanzien van strategische onderwerpen.

 • 2 Bij de instelling van een werkgroep bepaalt de Stelselraad de werkwijze van een werkgroep.

 • 3 De instelling van een werkgroep behoeft goedkeuring van de minister.

 • 4 De minister kan een werkgroep ontbinden.

Artikel 31

[Vervallen per 17-04-2015]

 • 1 Het Tactisch Overleg is bevoegd werkgroepen in te stellen die het Tactisch Overleg kunnen adviseren ten aanzien van operationele en tactische onderwerpen.

 • 2 Bij de instelling van een werkgroep bepaalt het Tactisch Overleg de werkwijze van een werkgroep.

 • 3 De instelling van een werkgroep behoeft goedkeuring van de Stelselraad.

 • 4 De minister en de Stelselraad zijn, ieder voor zich, bevoegd een werkgroep te ontbinden.

Paragraaf 10. Vergoeding

[Vervallen per 17-04-2015]

Artikel 32

[Vervallen per 17-04-2015]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 25 juni 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Terug naar begin van de pagina