Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 05-07-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot de tijdelijke verstrekking van subsidies aan de Stichting Projecten Binnenvaart ten behoeve van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het terrein van de binnenvaart (Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, onderdelen a en c, en 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene indirecte kosten: loonkosten van het management, de secretariële en de boekhoudkundige ondersteuning, huisvestingskosten en kosten van aanschaf van computerapparatuur en kantoorbehoeften;

 • directe kosten: kosten die een rechtstreekse relatie hebben met expertiseontwikkeling en innovatie bevorderende activiteiten op het terrein van de binnenvaart;

 • EICB: onder de stichting ressorterend bureau voor expertise en innovatie ten dienste van de binnenvaartsector;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • stichting: Stichting Projecten Binnenvaart, gevestigd te Rotterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister verstrekt de stichting jaarlijks een subsidie om het EICB in staat te stellen de kennisontwikkeling en de verspreiding van kennis op het terrein van de binnenvaart te versterken.

 • 2 Voor subsidie komen in aanmerking de gemaakte en betaalde directe kosten en de, op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare principes, rechtstreeks aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten toe te rekenen algemene indirecte kosten.

 • 3 De stichting verstrekt het EICB geen middelen voor activiteiten die in concurrentie met derden worden ontplooid of zouden kunnen worden ontplooid.

 • 4 De subsidie wordt per boekjaar verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidie voor de gezamenlijke directe en algemene indirecte kosten van de stichting ten behoeve van de activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt tot 1 januari 2014 ten hoogste € 400.000,–, waarvan per boekjaar ten hoogste € 200.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidie voor de algemene indirecte kosten bedraagt jaarlijks een op basis van de begroting door de minister te bepalen percentage van de directe kosten en wordt vermeld bij de subsidieverlening.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvraag van de subsidie voor de boekjaren 2012, onderscheidenlijk 2013, dient uiterlijk 1 maand na het van kracht worden van deze regeling, onderscheidenlijk uiterlijk 1 november 2012, te zijn ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • 2 De subsidieverlening geschiedt uiterlijk 13 weken na ontvangst van een subsidieaanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Gevallen als bedoeld in artikel 4:50, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht, waarin de minister de subsidieverlening kan intrekken of ten nadele van de stichting kan wijzigen, zijn:

 • a. de stichting krijgt voor de uitoefening van de gesubsidieerde activiteiten tevens andere financiële bijdragen;

 • b. met de door de subsidie verstrekte gelden is vermogen gevormd;

 • c. de stichting is ontbonden;

 • d. de accountantscontrole mondt niet uit in een eenduidig oordeel omdat de stichting niet heeft voldaan aan artikel 10, eerste lid, dan wel uit de accountantsverklaring blijkt dat de gedeclareerde kosten niet subsidiabel zijn op grond van artikel 2;

 • e. het in artikel 4:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde activiteitenverslag voldoet niet aan artikel 4:80 van die wet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

De stichting doet de minister onverwijld melding zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister kan de stichting voorschotten verlenen. Het voorschot bedraagt maximaal 80% van de toegekende subsidie.

 • 2 De bevoorschotting wordt gelijktijdig met de subsidieverlening gegeven.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De stichting draagt er zorg voor dat de externe accountant van de stichting en de minister of een door de minister aangewezen accountant te allen tijde kunnen controleren of de verleende subsidie is aangewend overeenkomstig deze regeling.

 • 2 De stichting voert haar administratie op een zodanige wijze dat onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • a. de kosten die verband houden met de activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • b. de kosten van andere activiteiten die de stichting, eventueel voor derden, uitvoert.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De minister of een door hem aan te wijzen accountant kan een onderzoek uitvoeren bij de externe accountant van de stichting ter toetsing van de naleving van het controleprotocol. De kosten hiervan zijn voor rekening van de minister, tenzij van onjuistheden blijkt. Indien een review wordt gehouden wordt hierover overleg gevoerd met de stichting.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afloop van het boekjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2 De minister stelt uiterlijk 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling EICB 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina