Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-08-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-06-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 16 februari 2012 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van Salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2012)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het Uitvoeringsbesluit van 30 november 2011 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2012 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2011/807 /EU);

Gezien de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011.

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder:

a. Vermeerderingsdieren

:

fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;

b. Landbouwregeling

:

regeling, bedoeld in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

c. geregistreerd vaccin

:

vaccin dat op grond van de Diergeneesmiddelenwet is geregistreerd voor gebruik bij leghennen of opfokleghennen;

d. Vaccinatie

:

toediening van een geregistreerd vaccin bij leghennen of opfokleghennen overeenkomstig de voorwaarden die daaraan bij de registratie van het betreffende vaccin zijn verbonden;

e. stalkoppels eendagskuikens

:

stalkoppels bestaande uit pluimvee dat nog geen 72 uur oud is.

2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrijf van de ondernemer die subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren, de leghennen dan wel de opfokleghennen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012.

3. Verlening van subsidie voor ruiming van een besmet stalkoppel en vernietiging of verwerking van broedeieren

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de Verordening een met Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet stalstalkoppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van een met Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet stalkoppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I;

  • b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II;

  • c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III;

  • d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV;

  • e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: het bedrag dat overeenkomt met de op het moment van vaststelling van de besmetting geldende marktwaarde van het broedei;

  • f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee: € 1,05;

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt geen subsidie verleend indien het betreft vermeerderingsdieren dan wel broedeieren waaruit vermeerderingsdieren voortkomen, die zijn geïmporteerd uit een land dat niet lid is van de Europese Unie en waarbij het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek van stalkoppels eendagskuikens bij de aankomst op het bedrijf, de aanwezigheid van Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java heeft aangetoond.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die een stalkoppel leghennen of opfokleghennen laat ruimen, waarbij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 11, tweede lid, van de Verordening een besmetting met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium is vastgesteld.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a. voor opfokleghennen het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier;

  • b. voor leghennen niet ouder dan 43 weken het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend ter dekking van de kosten voor ruiming van een besmet stalkoppel en vernietiging of verwerking van broedeieren daarvan, die zijn ontstaan als gevolg van een besmetting die in de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. het besmette stalkoppel vermeerderingsdieren wordt geruimd dan wel de broedeieren daarvan worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de Verordening;

  • b. het besmette stalkoppel leghennen of opfokleghennen wordt geruimd op grond van artikel 11, derde lid, van de Verordening;

  • c. degene die toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;

  • d. de ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de opbrengst van de broedeieren;

  • e. de voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft gemeld dat het stalkoppel vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de broedeieren besmet zijn met Salmonella;

  • f. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de onder e. bedoelde mededeling heeft gedaan dan wel binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze Verordening;

  • g. de leeftijd van het besmette stalkoppel leghennen niet hoger is dan 43 weken;

  • h. het besmette stalkoppel leghennen is gevaccineerd tegen Salmonella Enteritidis;

  • i. de ondernemer binnen vijf werkdagen na dagtekening van de melding als bedoeld onder e. de voorzitter schriftelijk heeft verzocht om een besmet stalkoppel leghennen of opfokleghennen te laten ruimen.

 • 3 Voor ondernemers die gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, tweede lid, verminderd met 5,1 procent. Voor ondernemers die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, tweede lid, onverkort toegekend.

4. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de aanvraag van de subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 maakt de ondernemer gebruik van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.

 • 3 Indien de ondernemer een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4 indient, dan dient de ondernemer bij deze aanvraag een bewijs te overleggen waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond welke vaccinaties aan de leghennen of opfokleghennen zijn toegediend.

5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet stalkoppel vermeerderingsdieren en de vernietiging of verwerking van de broedeieren daarvan bedraagt € 1.000.000.

 • 2 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet stalkoppel leghennen of opfokleghennen bedraagt € 500.000.

 • 3 De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid dan wel tweede lid, is bereikt.

 • 4 Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste lid dan wel tweede lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemer verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.

6. De vaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter stelt de subsidie vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 9, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen en met inachtneming van de in artikel 7 genoemde subsidieplafonds.

7. Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De controle op de in deze verordening gestelde voorwaarden wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van een door de voorzitter aangewezen controle-instantie.

 • 2 De controle bedoeld in het eerste lid wordt na ontvangst van de aanvraag uitgevoerd bij de ondernemer en dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens teneinde vast te stellen of de ondernemer voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden voor verlening van subsidie.

 • 3 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van deze verordening belaste personen alsmede de in artikel 9 bedoelde personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 5 en artikel 7 is voldaan.

8. Intrekking en wijziging subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5, artikel 7 en artikel 10 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2012.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 16 februari 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen (januari 2011)1

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

6,70

1

7,09

2

7,33

3

7,58

4

7,81

5

8,04

6

8,28

7

8,49

8

8,69

9

8,90

10

9,11

11

9,34

12

9,56

13

9,78

14

10,65

15

10,89

16

11,15

17

11,40

18

11,67 / 12,51 * (2)

19

11,94/ 12,67 * (2)

20

12,23/ 12,84 * (2)

21

13,00

22

13,17

23

13,36

24

13,55

25

13,74

26

13,93

27

13,61

28

13,29

29

12,96

30

12,63

31

12,30

32

11,97

33

11,64

34

11,31

35

10,98

36

10,64

37

10,30

38

9,97

39

9,63

40

9,28

41

8,94

42

8,60

43

8,25

44

7,91

45

7,56

46

7,21

47

6,86

48

6,51

49

6,15

50

5,80

51

5,44

52

5,08

53

4,72

54

4,36

55

4,00

56

3,63

57

3,26

58

2,90

59

2,53

60

2,16

61

1,78

62

1,41

63

1,03

64

0,66

65

0,28

66

0,28

67

0,28

68

0,28

69

0,28

70

0,28

* (2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen (januari 2011)2

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

3,22

1

3,92

2

4,22

3

4,51

4

4,80

5

5,09

6

5,39

7

5,64

8

5,94

9

6,22

10

6,50

11

6,80

12

7,08

13

7,39

14

7,68

15

8,00

16

8,33

17

8,68

18

8,98 / 10,40 * (2)

19

9,33 / 10,58 * (2)

20

9,70 / 10,77 * (2)

21

11,20

22

11,86

23

12,38

24

12,92

25

13,33

26

13,47

27

13,41

28

13,07

29

12,74

30

12,28

31

11,83

32

11,38

33

10,93

34

10,49

35

10,06

36

9,63

37

9,21

38

8,79

39

8,37

40

7,97

41

7,64

42

7,23

43

6,84

44

6,45

45

6,06

46

5,69

47

5,31

48

4,94

49

4,58

50

4,23

51

3,96

52

3,66

53

3,35

54

3,04

55

2,73

56

2,41

57

2,12

58

1,89

59

1,66

60

1,43

61

1,43

62

1,43

63

1,43

64

1,43

65

1,43

* (2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Bijlage III. Waardetabel grootouderdieren legrassen (januari 2011)3

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

56,39

1

57,02

2

57,52

3

58,02

4

58,51

5

59,01

6

59,51

7

59,99

8

60,47

9

60,95

10

61,44

11

61,94

12

62,45

13

62,96

14

63,48

15

64,01

16

64,56

17

65,11

18

65,68 / 68,10 * (2)

19

66,26 / 68,57 * (2)

20

66,86 / 69,04 * (2)

21

69,51

22

69,98

23

70,59

24

71,20

25

71,81

26

72,43

27

70,72

28

69,01

29

67,28

30

65,56

31

63,28

32

62,08

33

60,33

34

58,57

35

56,80

36

55,03

37

53,25

38

51,47

39

49,67

40

47,87

41

46,06

42

44,25

43

42,42

44

40,59

45

38,75

46

36,90

47

35,05

48

33,19

49

31,32

50

29,44

51

27,55

52

25,66

53

23,75

54

21,84

55

19,92

56

18,00

57

16,06

58

14,12

59

12,17

60

10,21

61

8,24

62

6,26

63

4,27

64

2,28

65

0,28

* (2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Bijlage IV. Waardetabel grootouderdieren vleesrassen (januari 2011)4

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

30,04

1

30,67

2

31,17

3

31,67

4

32,17

5

32,69

6

33,21

7

33,71

8

34,22

9

34,73

10

35,25

11

35,79

12

36,34

13

36,89

14

37,45

15

38,03

16

38,64

17

39,26

18

39,90 / 41,65 * (2)

19

40,55 / 42,22 * (2)

20

41,32 / 42,78 * (2)

21

43,34

22

43,90

23

44,58

24

45,25

25

45,93

26

46,62

27

45,40

28

44,17

29

42,94

30

41,70

31

40,46

32

39,21

33

37,95

34

36,69

35

35,42

36

34,14

37

32,86

38

31,57

39

30,27

40

28,97

41

27,65

42

26,34

43

25,01

44

23,68

45

22,34

46

21,00

47

19,65

48

18,29

49

16,92

50

15,54

51

14,16

52

12,77

53

11,38

54

9,97

55

8,56

56

7,15

57

5,73

58

4,31

59

2,87

60

1,43

* (2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Bijlage V. Waardetabel (opfok) leghennen kooi (maart 2011)5

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,65

1

0,88

2

1,01

3

1,15

4

1,30

5

1,46

6

1,63

7

1,75

8

1,86

9

1,98

10

2,10

11

2,22

12

2,35

13

2,49

14

2,61

15

2,75

16

2,89

17

3,04/ 3,33 * (4)

18

3.20 / 3,67 * (4)

19

3,36 / 3,96 * (4)

20

3,53 / 4,11* (4)

21

3,70 / 4,21* (4)

22

3,88 / 4,29 * (4)

23

4,32

24

4,25

25

4,18

26

4,11

27

3,97

28

3,83

29

3,70

30

3,56

31

3,43

32

3,33

33

3,23

34

3,12

35

3,02

36

2,91

37

2,81

38

2,71

39

2,60

40

2,50

41

2,40

42

2,29

43

2,19

* (4) Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

Bijlage VI. Waardetabel (opfok) leghennen scharrel (binnen gehouden én met buitenloop) (maart 2011)6

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,65

1

0,98

2

1,14

3

1,31

4

1,48

5

1,67

6

1,87

7

2,00

8

2,13

9

2,27

10

2,41

11

2,55

12

2,69

13

2,85

14

2,99

15

3,15

16

3,30

17

3,46 / 3,76 * (4)

18

3,64 / 4,10* (4)

19

3,81 / 4,40* (4)

20

4.00 / 4,54* (4)

21

4,18 / 4,65* (4)

22

4,38 / 4,73* (4)

23

4,76

24

4,68

25

4,61

26

4,53

27

4,38

28

4,23

29

4,08

30

3,93

31

3,79

32

3,68

33

3,56

34

3,45

35

3,33

36

3,22

37

3,11

38

2,99

39

2,88

40

2,76

41

2,65

42

2,54

43

2,42

* (4) Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

Bijlage VII. Waardetabel (opfok) leghennen biologisch (mei 2011)7

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,66

1

1,35

2

1,63

3

1,92

4

2,23

5

2,55

6

2,88

7

3,17

8

3,44

9

3,74

10

4,03

11

4,31

12

4,61

13

4,92

14

5,21

15

5,53

16

5,85

17

6,18 / 6,47 *(4)

18

6,52 / 7,33*(4)

19

6,87 / 8,07*(4)

20

7,24 / 8,44*(4)

21

7,61 / 8,70*(4)

22

7,99 / 8,92*(4)

23

8,98

24

8,90

25

8,72

26

8,55

27

8,38

28

8,27

29

8,10

30

7,99

31

7,82

32

7,66

33

7,49

34

7,32

35

7,15

36

6,98

37

6,81

38

6,52

6,64

39

 

40

6,40

41

6,22

42

6,05

43

5,87

*(4) Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

 1. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [1]
 2. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [2]
 3. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [3]
 4. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [4]
 5. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectievaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [5]
 6. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectievaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [6]
 7. Bedragen zijn excl. BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectievaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [7]
Terug naar begin van de pagina