Instellingsregeling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 03-07-2012 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2012, nr. 269292, houdende de instelling van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (Instellingsregeling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Aanvalsprogramma: het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014 en de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 september 2011 (Kamerstukken II, 2011/12, 29 628, nr. 269);

 • b. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c. CIO: Chief Information Officer Politie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

Er is een Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen de Review Board.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

De taak van de Review Board is het beoordelen in hoeverre met het Jaarplan 2012/2013 voor en de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door de Minister gewenste betreffende richting, doelen en resultaten worden bereikt en het naar aanleiding daarvan adviseren van de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2012]

De Review Board licht, op verzoek van de Minister, haar advies toe.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De Review Board bestudeert het Jaarplan 2012/2013 en de eerste voortgangsrapportage die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de CIO en voert gesprekken met functionarissen binnen en buiten de organisatie voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma.

 • 2 De Minister stelt documenten en andere informatie beschikbaar die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakuitoefening nodig heeft en doet hiervan mededeling aan de CIO.

 • 3 De Review Board neemt kennis van andere documenten voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakuitoefening nodig heeft.

 • 4 De Review Board ontvangt van de Minister alle externe adviezen aan de CIO voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakuitoefening nodig heeft alsmede de opvatting van de CIO daarover.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2012]

De Review Board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2012]

De Review Board wordt ingesteld voor de periode tot en met 30 september 2012.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De leden van de Review Board en de ondersteunende medewerkers kunnen gebruik maken van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

 • 2 De secretaris maakt zo veel mogelijk gebruik van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De secretaris archiveert de stukken van de Review Board met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit.

 • 2 Na de opheffing van de Review Board wordt het archief overgedragen aan het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 oktober 2012.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie

I.W. Opstelten

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina