Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097, tot vaststelling van de beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ die als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien sprake is van een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door een rechtspersoon kan tevens een bestuurlijke boete worden opgelegd aan hen die tot het arbeidskrachten ter beschikking stellen of inlenen opdracht hebben gegeven, alsmede aan hen die feitelijk leiding hieraan hebben gegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de overtreder als natuurlijk persoon wordt bij een overtreding van artikel 7a, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete gehanteerd: 0,5 maal het boetenormbedrag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Een overtreding van artikel 7a, eerste en tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt beboet per aangetroffen arbeidskracht die ter beschikking is gesteld door een niet-geregistreerde onderneming.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Een onderneming die is geregistreerd onder één van de volgende SBI codes:

78201 Uitzendbureaus,

78202 Uitleenbureaus,

78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten),

7830 Payrolling (personeelsbeheer) of

0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw,

wordt geacht als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt geregistreerd te staan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, ingeval er sprake is van meer overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

  • 2 Indien op de dag van het constateren van de overtreding nog geen 5 jaren zijn verstreken nadat een eerdere overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of - verbod, is geconstateerd en de bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden, worden deze maximale boetebedragen per beschikking verhoogd tot € 24.000.

  • 3 Indien binnen 5 jaren na constatering van de eerste overtreding er een derde of volgende overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of - verbod, is geconstateerd en de bestuurlijke boetes wegens de eerdere overtredingen onherroepelijk zijn geworden, worden deze maximale boetebedragen per beschikking verhoogd tot € 36.000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien een onderneming is geregistreerd overeenkomstig de bedrijfsactiviteiten die in deze onderneming worden uitgevoerd, niet is geregistreerd onder één van de SBI codes als genoemd in artikel 5 maar wel één of meerdere arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan wordt de bestuurlijke boete bij de eerste overtreding met 50% gematigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien de onderneming of de inlener kan aantonen dat hij zich redelijkerwijze in voldoende mate heeft ingespannen om een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs te voorkomen dan kan de bestuurlijke boete met 50% worden gematigd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2012.]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

H.G.J. Kamp

Bijlage bij artikel 1 van de beleidsregels boeteoplegging wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2012

[Vervallen per 01-01-2013]

Tarieflijst boetenormbedragen

Artikel

Lid

Overtreding

boetenormbedrag

7a

1

verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten zonder registratie handelsregister

€ 12.000

 

2

verbod inlenen arbeidskrachten van onderneming/rechtspersoon zonder registratie Handelsregister

€ 12.000

7b

voorschriften en verboden in AMvB o.g.v. art. 4 (Besluit arbeidsbemiddeling o.g.v. art. 4 Waadi)

€ 1.500

Terug naar begin van de pagina