Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van knolselderij, witlof, wortelen en koolraap II

[Regeling vervallen per 30-10-2012.]
Geldend van 30-06-2012 t/m 29-10-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 juni 2012, nr. 278116, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van knolselderij, witlof, wortelen en koolraap (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van knolselderij, witlof, wortelen en koolraap II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 10 februari 2012;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 30-10-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Perfekthion in de teelt van knolselderij ter bescherming tegen wantsen, in de pennenteelt van witlof ter bescherming tegen witlofmineervlieg, in de teelt van wortelen ter bescherming tegen wortelvlieg en in de teelt van koolraap ter bescherming tegen koolvlieg.

Artikel 3

[Vervallen per 30-10-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 5

[Vervallen per 30-10-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 oktober 2012 met dien verstande dat de vrijstelling voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Perfekthion:

  • a) in de teelt van knolselderij geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 augustus 2012;

  • b) in de pennenteelt van witlof geldt met ingang van 1 juli 2012 en vervalt met ingang van 30 oktober 2012;

  • c) in de teelt van koolraap geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 september 2012;

  • d) in de teelt van wortelen geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 september 2012.

 • 2 De vrijstellingen als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, c en d, werken terug tot en met 7 juni 2012.

Artikel 6

[Vervallen per 30-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van knolselderij, witlof, wortelen en koolraap II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage

[Vervallen per 30-10-2012]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-10-2012]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de:

 • a. vollegrondsteelt van knolselderij met maximaal 2 toepassingen per teelt;

 • b. vollegrondsteelt van witlof (pennenteelt) met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen;

 • c. vollegrondsteelt van wortelen met maximaal 2 toepassingen per teelt;

 • d. onbedekte teelt van koolraap met maximaal 2 toepassingen per teelt.

Bij de interpretatie van bovengenoemde teelten is uitgegaan van de ‘Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen’, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

 • Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

 • Dit gewasbeschermingsmiddel dient in combinatie met een vogelafwerend middel te worden toegepast.

 • Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 • Om bijen en niet tot de doelsoorten behorende arthropoden te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van één van onderstaande driftreducerende technieken:

  • o Overkapte beddenspuit

  • o Sleepdoek + drift arme spuitdop + 0.5 meter extra teeltvrije zone

  • o Lage spuitboomhoogte + venturidop + kantdop + lucht ondersteuning + 0.5 meter extra teeltvrije zone

  • o 75% driftreducerende doppen + kantdoppen + luchtondersteuning. Bij gunstige weersomstandigheden toepassen zodat drift naar de perceelsrand zoveel mogelijk wordt voorkomen

  • o 90% driftreducerende doppen + kantdoppen. Bij gunstige weersomstandigheden toepassen zodat drift naar de perceelsrand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 • Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

 • Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen (juiste term(en) aan te geven door de fabrikant).

 • In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

 • Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 • Veiligheidstermijn: De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 21 dagen.

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel is – zij het voor andere toepassingen – tevens toegelaten onder het toelatingsnummer 6169 N.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 30-10-2012]

Attentie

[Vervallen per 30-10-2012]

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.

Toepassingen

[Vervallen per 30-10-2012]

Teelten in de volle grond van knolselderii, ter bestrijding van wantsen.

Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen.

Teelten in de vollegrond van witlof (pennenteelt), ter bestrijding van de larven van de witlofmineervlieg (Napomyza lateralis; Ophiomyia pinguis).

Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen.

Teelten in de volle grond van wortelen, ter bestrijding van wortelvlieg.

Toepassen zodra voor wortelvlieg een bestrijdingsadvies wordt afgegeven. De behandeling zonodig herhalen.

Onbedekte teelt van koolraap, ter bestrijding van koolvlieg.

Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zonodig herhalen. Maximaal 2 toepassingen per teelt uitvoeren.

Dosering: Voor alle toepassingen geldt een dosering van 0.5 liter per hectare.

C. Voorwaarden

[Vervallen per 30-10-2012]

 • De aanvrager, LTO Nederland, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een monitoringsprogramma naar de effecten van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel op vogels tijdens en na de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel. Een monitoringsplan dient binnen 5 werkdagen na publicatie van het besluit in de Staatscourant te worden voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • Indien uit de monitoring blijkt dat er ongewenste effecten optreden (zoals sterfte van vogels) dan dient LTO Nederland dit direct te melden aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het verdere gebruik van het gewasbeschermingsmiddel te staken.

 • De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan naar aanleiding van de monitoringsgegevens de vrijstelling intrekken.

 • Aan het eind van de vrijstellingstermijn dient LTO Nederland de resultaten van de monitoring aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toe te sturen (Postbus 20401, 2500 EK Den Haag, t.a.v. Directie PAV gewasbescherming).

Terug naar begin van de pagina