Tijdelijk mandaatbesluit voor de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 29-06-2012 t/m 30-09-2012

Tijdelijk mandaatbesluit voor de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden, de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Overwegende dat:

  • bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2012 (nr. 2012-0000289466) de heer ing. M.C.J. van Pernis met ingang van 1 oktober 2012 is benoemd tot voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden;

  • dat het, met het oog op een daadwerkelijk operationeel kunnen zijn van het Advies- en verwijspunt klokkenluiden per 1 oktober 2012, noodzakelijk is dat vóór die datum de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokken-luiden daartoe werkzaamheden moet kunnen laten verrichten en activiteiten kunnen laten ontplooien op naam en voor rekening van de Staat der Nederlanden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Aan de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van het personeel dat de minister aan de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden ter beschikking stelt. Onder P&O-aangelegenheden wordt verstaan: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget.

  • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor de volgende aangelegenheden:

    • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

    • b. besluiten ten aanzien van ambtenaren voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies, waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

Aan de voorzitter wordt op het werkterrein van de Commissie volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en voor de daarmee samenhangende handelingen tot een maximum van € 569.414,– (zijnde het budget van het project Inrichten Advies- en verwijspunt klokkenluiden) na aftrek van nog openstaande verplichtingen en gerealiseerde uitgaven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2012.

  • 2 Het besluit vervalt op 1 oktober 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina