Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit ambtenaren BES (invoering nieuwe studiefaciliteitenregeling)

Geldend van 28-06-2012 t/m heden

Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2012, nr. 2012-0000166083;

Gelet op de artikelen 81 en 120a van de Ambtenarenwet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2012, nr. W04.12.0122/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 mei 2012, nr. 2012-0000281703;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Ten aanzien van studieopdrachten en studiefaciliteiten die aan de ambtenaar door het bevoegde gezag zijn verstrekt voor 1 november 2011 blijven artikel 72 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, onderscheidenlijk de artikelen 89, 91 en 92 van het Besluit rechtspositie korps politie BES zoals die luidden op 31 oktober 2011 van toepassing.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina