Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, enz. (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2012)

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES, het Bezoldigingsbesluit 1998 BES en het Dienst en werktijdenbesluit brandweerkorps BES in verband met de formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2012, nr. 2012-0000217963;

Gelet op de artikelen 17, 42, 43, eerste lid, en 81 van de Ambtenarenwet BES en artikel 21, tweede lid, van de Veiligheidswet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 mei 2012, nr. W04.12.0121/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 mei 2012, nr. 2012-0000281673;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

 • 3 De aflopende toelage bedoeld in het eerste lid bedraagt in het eerste jaar 80%, het tweede jaar 60%, het derde jaar 40% en het vierde jaar 20% van de berekeningsbasis.

Artikel VII

 • 1 De ambtenaar heeft aanspraak op een vakantie-uitkering voor elke kalendermaand in de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012, waarin hij als zodanig ten laste van de overheid inkomen heeft genoten.

Artikel VIII

 • 1 Aan de ambtenaar die op 1 juli 2012 meer dan 10, maar minder dan 12,5 jaren diensttijd heeft, wordt uiterlijk 30 augustus 2012 een gratificatie toegekend, die 25% van de maandelijkse bezoldiging bedraagt.

 • 2 Aan de ambtenaar die op 1 juli 2012 meer dan 20, maar minder dan 25 jaren diensttijd heeft, wordt bij zijn 25-jarig ambtsjubileum een gratificatie toegekend, die 100% van de maandelijkse bezoldiging bedraagt.

 • 3 Aan de ambtenaar die op 1 juli 2012 meer dan 32,5, maar minder dan 35 jaren diensttijd heeft, wordt bij zijn 35-jarig ambtsjubileum een gratificatie toegekend, die 100% van de maandelijkse bezoldiging bedraagt.

 • 4 In afwijking van artikel 71a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES wordt:

  • a. de ambtenaar die op 1 juli 2012 meer dan 27,5 maar minder dan 30 jaren diensttijd heeft bij zijn 30-jarig ambtsjubileum een gratificatie toegekend, die 100% van de maandelijkse bezoldiging bedraagt;

  • b. de ambtenaar die op 1 juli 2012 meer dan 37,5, maar minder dan 40 jaren diensttijd heeft bij zijn 40-jarig ambtsjubileum een gratificatie toegekend, die 125% van de maandelijkse bezoldiging bedraagt.

 • 8 De berekeningsgrondslag van de diensttijdgratificatie bij ontslag wordt vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller overeenkomt met het aantal dienstjaren op het moment van ontslag en de noemer met het aantal dienstjaren dat nodig is voor de gratificatie bij ambtsjubileum.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina