Regeling functionele indeling BES

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2012, nr. CZW/S&B, 2012-0000298491, houdende nadere voorschriften met betrekking tot de functionele indeling van de begroting en jaarrekening BES (Regeling functionele indeling BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012, met dien verstande dat de functionele indeling van de begroting met ingang van het begrotingsjaar 2013 voldoet aan deze regeling.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Bijlage behorende bij de Regeling functionele indeling BES

Functionele indeling

Hoofdfunctie 0. – Algemeen bestuur

001 Bestuursorganen

002 Bestuursapparaat

003 Burgerzaken

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd

Hoofdfunctie 1. – Openbare orde en veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding

130 Rampenbestrijding

140 Overige Beschermende Maatregelen

Hoofdfunctie 2. – Verkeer, vervoer en waterstaat

200 Algemeen beheer DROB

210 Wegen, straten en pleinen

211 Verkeersmaatregelen te land

220 Zeehavens

222 Verkeersmaatregelen te water

230 Luchtvaart

Hoofdfunctie 3. – Economische zaken

300 Economische zaken

310 Handel en Industrie

340 Agrarische productie en ontginning

341 Overige Agrarische Zaken, jacht en visserij

Hoofdfunctie 4. – Onderwijs

400 Algemeen beheer

409 Algem. beheer bijzondere scholen

410 Openbaar Funderend onderwijs

411 Bijzonder Funderend onderwijs

430 Openbaar buitengewoon onderwijs

461 Bijzondere scholengemeenschappen voor meer dan een van voorgaande functies

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

482 Volwasseneneducatie

Hoofdfunctie 5. – Cultuur en recreatie

510 Openbaar bibliotheekwerk

530 Sport

540 Kunst

541 Oudheidkunde/musea

560 Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie

580 Overige cultuur en recreatie

Hoofdfunctie 6. – Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

600 Algemeen beheer

610 Onderstandverlening

611 Werkgelegenheid

620 Maatschappelijke begeleiding en advies

630 Sociaal cultureel werk / jeugd en jongerenwerk

640 Bejaardenzorg

650 Kinderopvang

651 Dagopvang gehandicapten

Hoofdfunctie 7. – Volksgezondheid

700 Algemeen beheer volksgezondheid

710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg

711 Ambulancevervoer

712 Verpleeginrichtingen

720 Slachthuizen

721 Reiniging

722 Riolering en waterzuivering

723 Milieu en natuurbeheer

724 Lijkbezorging

725 Overige openbare hygiëne

730 Overige volksgezondheid

Hoofdfunctie 8. – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

810 Ruimtelijke ordening

820 Woningexploitatie/woningbouw

822 Overige volkshuisvesting

Hoofdfunctie 9. – Financiering en algemene dekkingsmiddelen

910 Reserves en voorzieningen

912 Vrijgekomen middelen

913 Beleggingen

920 Belastingen

921 Vrije uitkeringen

922 Algemene uitgaven en inkomsten

Terug naar begin van de pagina