Tijdelijke vrijstelling ten behoeve van de teelt van zure kers

[Regeling vervallen per 31-08-2012.]
Geldend van 27-05-2012 t/m 30-08-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 juni 2012, nr. 277270 houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bevordering van vruchtrijping in de teelt van zure kers (Tijdelijke vrijstelling ten behoeve van de teelt van zure kers)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van De Nederlandse Fruittelers Organisatie van 28 maart 2012;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Ethrel-A op basis van ethefon ter bevordering van vruchtrijping in de teelt van zure kers.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 augustus 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 31-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ten behoeve van de teelt van zure kers.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal Agro.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 31-08-2012]

Middelnaam: Ethrel-A

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulerend middel door middel van een gewasbehandeling met maximaal 1 toepassing per teelt of teeltseizoen in de teelt van zure kers tot 31 augustus 2012.

 • Het middel dient uitsluitend machinaal (dus niet met rugspuit) toegepast te worden.

 • Maximaal 1 hectare gewasbehandeling per persoon per dag.

 • Bij gebruik van dit middel bestaat gevaar voor ernstig oogletsel.

 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Een beschermingsmiddel voor de ogen dragen.

 • Het middel is schadelijk voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 • Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

 • Niet roken tijdens gebruik.

 • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

 • Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 31-08-2012]

Algemeen

[Vervallen per 31-08-2012]

In het algemeen moet zoveel spuitvloeistof worden gebruikt dat een goede en regelmatige bevochtiging van het gewas plaats vindt. Toevoeging van 25 ml uitvloeier per 100 liter spuitvloeistof is daarom aan te bevelen. Bespuitingen uitvoeren op een droog gewas en wanneer niet direct regen wordt verwacht.

Toepassingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Zure kers, ter bevordering van vruchtrijping. Zeven tot tien dagen voor de oogst een gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) maximaal 0,75 liter middel per hectare.

Terug naar begin van de pagina