Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 145f Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 27-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 juni 2012, nr. ENM/BSK-2012/68971, houdende aanwijzing van de richtlijn, bedoeld in artikel 145f van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 145f van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 145f van de Wegenverkeerswet 1994, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina