Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (invoering Transitiefaciliteit), enz.

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012, nr. WJZ/12057021, houdende wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren in verband met de invoering van de Transitiefaciliteit alsmede wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 4, 5 en 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel IV

Op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt en op aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist blijft de Subsidieregeling internationaal excelleren van toepassing zoals zij voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling luidde.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina