Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)

Geraadpleegd op 10-08-2022.
Geldend van 23-06-2012 t/m heden

Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 3, 5b, 5c en 5d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel V

Met betrekking tot een instelling die vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling door de inspecteur is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, is tot de eerstvolgende wijziging van haar regelgeving artikel 1a, eerste lid, onderdeel h, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 niet van toepassing, maar blijft tot die wijziging artikel 41a, eerste lid, onderdeel h, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2011, van toepassing.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Naar boven