Regeling celtransplantatie 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2012, nr. CZ-3115695, houdende regels ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het toepassen van celtransplantatie (Regeling celtransplantatie 2012)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 5 en 6, tweede lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Besluit:

Artikel 2

De wijze waarop in de behoefte aan celtransplantatie kan worden voorzien, is neergelegd in bijlage 1.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1. Wijze waarop in de behoefte kan worden voorzien

De vergunningplicht voor celtransplantatie ingevolge de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) moet worden gezien als een vangnet voor mogelijke initiatieven van personen of instellingen die met celtransplantatie willen starten, maar waarbij de Geneesmiddelenwet en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) niet van toepassing zijn. In de praktijk is het niet geheel uit te sluiten dat deze situaties zich daadwerkelijk zullen voordoen. Te denken valt aan een centrum dat celtransplantatie aanbiedt als zijnde gebruikelijke zorg. In een dergelijk geval is de vergunningplicht ingevolge artikel 2 van de Wbmw van toepassing en zal worden beoordeeld of er wel sprake is van veilige en werkzame celtransplantatie zodat verantwoorde zorg kan worden geleverd.

Aangezien momenteel niet concreet is aan te geven in welke situaties celtransplantatie mogelijk en wenselijk is kan een behoefteraming niet gemaakt worden.

Bijlage 2. De voorwaarden waaraan een vergunningaanvraag dient te voldoen

Indien een persoon of instelling wil starten met celtransplantatie dient deze op grond van artikel 2 van de Wbmv een vergunning aan te vragen. De vergunning zal worden verleend indien aan de voorwaarde is voldaan dat de therapie voldoet aan de eisen van veiligheid en werkzaamheid. Indien noodzakelijk zal over de vergunningaanvraag advies worden ingewonnen.

Terug naar begin van de pagina