Regeling vaststelling 2012 bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-06-2012 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2012 van de bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven van de Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor dat op 1 januari 2012 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarief.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina