Tijdelijke regeling buitenlandse APK

[Regeling vervallen per 01-10-2018.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/101212, houdende vaststelling van tijdelijke regels met betrekking tot de keuring van Nederlands gekentekende motorrijtuigen en aanhangwagens en de afgifte van een keuringsbewijs door buitenlandse keuringsinstanties (Tijdelijke regeling buitenlandse APK)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 23h, tweede lid, van het Besluit Voertuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Er is bij de buitenlandse keuringsinstantie een voorziening aanwezig, geschikt voor het gebruik van datacommunicatie. Deze voorziening bestaat uit een computer of terminal met een modem, geschikt voor de toegangsstructuur van netwerken van de Dienst Wegverkeer. Tevens is een voorziening aanwezig geschikt voor aansluiting op de datacommunicatie ten behoeve van het afdrukken van keuringsrapporten.

 • 2 Ten behoeve van het afmelden van een voertuig als bedoeld in artikel 53d van het besluit door middel van datacommunicatie, verstrekt de Dienst Wegverkeer aan de buitenlandse keuringsinstantie een of meerdere op naam gestelde bevoegdheidspassen met pincode.

 • 3 De buitenlandse keuringsinstantie draagt er zorg voor dat de door de Dienst wegverkeer aan hem ten behoeve van datacommunicatie verstrekte bevoegdheidspassen en pincodes niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 • 4 De keuring wordt uitgevoerd door het door de buitenlandse keuringsinstantie aangewezen personeel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Er wordt geen keuring verricht dan nadat het kentekenregister is geraadpleegd ten aanzien van:

  • a. het voor het voertuig opgegeven kenteken;

  • b. het identificatienummer van het ter keuring aangeboden voertuig, en

  • c. de datum eerste toelating van het voertuig.

 • 2 Indien in het kentekenregister of op het kentekenbewijs bij bijzonderheden is vermeld ‘Taxi, zie bijlage’ of ‘OV-auto, zie bijlage’ wordt geen keuring verricht dan nadat door de aanvrager van een keuringsrapport de bijlage bij het deel I A dan wel deel I van het kentekenbewijs is overgelegd.

 • 3 Er wordt geen keuring verricht en de aanvrager van een keuringsrapport wordt naar de Dienst Wegverkeer doorverwezen indien:

  • a. het raadplegen van het kentekenregister niet mogelijk is door een onjuiste combinatie van het kenteken en de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer of indien de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer niet bekend zijn;

  • b. het voertuigidentificatienummer van het voertuig niet in overeenstemming is met het kentekenregister;

  • c. blijkens het kentekenregister de beperkte geldigheidsduur van het kentekenbewijs verstreken is, waardoor het kentekenbewijs ingevolge artikel 57, eerste lid, van de wet, zijn geldigheid heeft verloren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Het resultaat van een keuring wordt door de buitenlandse keuringsinstantie schriftelijk vastgelegd op het keuringsrapport, waarvan het model door de Dienst Wegverkeer bekend is gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Na afloop van de keuring meldt de buitenlandse keuringsinstantie het voertuig af bij de Dienst Wegverkeer door middel van datacommunicatie onder verstrekking van de volgende gegevens:

  • a. het pasnummer van de bevoegdheidspas van het betrokken personeelslid en de pincode;

  • b. het kenteken van het voertuig;

  • c. de meldcode, gevormd door de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatienummer;

  • d. indien het een voertuig betreft dat is voorzien van een kilometerteller, de afgelezen kilometerstand van het voertuig;

  • e. indien het voertuig is goedgekeurd: de goedkeuring, en

  • f. indien het voertuig is afgekeurd, de afkeurpunten.

 • 2 Na acceptatie van de afmelding wordt door de Dienst Wegverkeer elektronisch aan de buitenlandse keuringsinstantie medegedeeld:

  • 1°. de transactiecode en het tijdstip van de afmelding;

  • 2°. indien het voertuig is goedgekeurd: tevens een nieuwe vervaldatum.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

 • 1 Op het keuringsrapport moet schriftelijk worden vermeld:

  • a. het pasnummer bedoeld in het artikel 5, eerste lid, onderdeel a, het kenteken en de meldcode;

  • b. de afgelezen kilometerstand indien het voertuig is voorzien van een kilometerteller;

  • c. indien het voertuig aan de keuringseisen blijkt te voldoen: dat het voertuig is goedgekeurd;

  • d. indien een voertuig niet aan de keuringseisen blijkt te voldoen dat het voertuig is afgekeurd en de afkeurpunten;

  • e. de door de Dienst Wegverkeer na afmelding weergegeven transactiecode;

  • f. indien het voertuig is goedgekeurd: de door de Dienst Wegverkeer bij de afmelding weergegeven vervaldatum, waarbij de maand van de vervaldatum voluit in letters is geschreven, en

  • g. de naam en de adresgegevens van de buitenlandse keuringsinstantie.

 • 2 Alvorens het keuringsrapport wordt ondertekend en afgegeven aan de aanvrager, wordt door de buitenlandse keuringsinstantie nagegaan of het rapport volledig is ingevuld.

 • 3 Door een buitenlandse keuringsinstantie worden per bevoegdheidspas niet meer dan vier voertuigen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg, per zestig minuten afgemeld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit houdende wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met het accepteren van in andere lidstaten van de Europese Unie uitgevoerde algemene periodieke keuringen in werking treedt en vervalt zes jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling buitenlandse APK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven