Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012

Geldend van 22-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 juni 2012, nr. 2012.13328, houdende beperkende maatregelen jegens Guinee-Bissau (Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen (Pb L 119);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2 en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 (Pb L 119).

  • 2 Een verbod als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6 of artikel 7 van Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 (Pb L 119) van toepassing is.

Artikel 2

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 377/2012 is de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen.

  • 2 De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 377/2012 zijn, ieder voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken:

    • de Minister van Financiën en

    • de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina