Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen

Geldend van 07-02-2015 t/m heden

Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is om de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES te wijzigen teneinde een aansprakelijkheidsbeperking in te voeren voor De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten en dat het voorts wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de beloning van dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatssteun genieten in verband met de stabiliteit van het financieel stelsel;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Artikel 1:25d van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing op een handelen of nalaten van De Nederlandsche Bank N.V., de stichting Autoriteit Financiële Markten, de leden van hun organen en hun werknemers dat vóór het in werking treden van deze wet heeft plaatsgevonden.

Artikel Va

In afwijking van artikel 1:102, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht beslist de Autoriteit Financiële Markten binnen twaalf maanden na ontvangst op een aanvraag van een vergunning voor het in Nederland aanbieden van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voor zover die aanvraag is ingediend door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die voor 1 januari 2012 beleggingsobjecten heeft aangeboden voor een nominaal bedrag van ten minste € 50 000 en minder dan € 100 000. Bij ministeriële regeling kan die termijn twee maal worden verlengd met een periode van ten hoogste zes maanden.

Artikel VI

  • 1 Deze wet, met uitzondering van de artikelen IV, V en Va, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2 De artikelen IV, V en Va treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. De artikelen IV en V werken, voor financiële ondernemingen waaraan na 6 oktober 2011 steun wordt verleend, terug tot en met 6 oktober 2011.

Artikel VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 juni 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negentiende juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina