Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Geldend van 21-06-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/59239, houdende vaststelling van de vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter en de andere leden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ontvangen een vaste vergoeding per maand.

Artikel 2

De vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 16/36 uur per week.

Artikel 3

De vergoeding van de andere leden wordt vastgesteld volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 8/36 uur per week.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina