Besluit UWV-subsidie 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’

[Regeling vervallen per 25-10-2013.]
Geldend van 14-03-2012 t/m 24-10-2013

Besluit UWV-subsidie 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels subsidiëring UWV 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Verklaring stijging WIA-instroom’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt maximaal € 600.000,–.

 • 3 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 25-10-2013]

Subsidievooraanmeldingen kunnen van 12 maart 2012 tot uiterlijk 4 april 2012, 16.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 25-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 25-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV-subsidie 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 5 maart 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van bestuur.

Subsidiethema 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’

[Vervallen per 25-10-2013]

Aanleiding en context van het subsidiethema

[Vervallen per 25-10-2013]

Tussen 1993 en 2006 is de regelgeving rond arbeidsongeschiktheid meerdere keren fundamenteel gewijzigd in reactie op de ontwikkeling van de omvang van het beroep op de WAO. Dit resulteerde uiteindelijk in de invoering van de WIA. Als gevolg daarvan nam de instroom van arbeidsongeschikten af van ongeveer 100.000 in 2002 naar 22.400 in 2007. De instroom is echter niet op dat niveau gestabiliseerd. Na 2007 ging de instroom fors stijgen en in 2011 bedroeg de instroom bijna 38.000 nieuwe uitkeringen: 70% meer dan in 2007.

In 2010 en 2011 heeft het kenniscentrum UWV samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar de achtergronden van de toename van de WIA-instroom. De stijging van de instroom is grotendeels het gevolg van een stijging van het aantal WIA-aanvragen. De stijging van het aantal aanvragen blijkt weer voor ongeveer de helft te verklaren uit demografische ontwikkelingen in de verzekerde beroepsbevolking en aanloop- en ingroei-effecten van de nieuwe wet. De helft van de stijging is echter nog niet verklaard. We hebben wel enkele hypotheses over mogelijke oorzaken, maar we beschikken niet zelf over basisgegevens waarmee we deze kunnen toetsen. Daarom heeft UWV besloten om een subsidiethema te wijden aan deze problematiek.

Doelstelling en vraagstellingen van het subsidiethema

[Vervallen per 25-10-2013]

Kenniscentrum UWV wil in dit onderzoeksproject andere partijen (buiten UWV) uitnodigen om hypotheses uit te werken over het nog onverklaarde deel van de stijging van het aantal WIA-aanvragen, en deze te toetsen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (flexibilisering, marktwerking, bezuinigingen, economische crisis) en de betekenis ervan voor het beroep op de vangnet-Ziektewet (ZW) en de mogelijkheden om werknemers met beperkingen passend werk te bieden. Langs verschillende, elkaar aanvullende onderzoeken wil UWV zo meer zicht krijgen op de belangrijkste oorzaken van de stijging van de instroom in de WIA en de beïnvloedbaarheid daarvan door beleid en/of uitvoering. Dit thema is niet alleen voor UWV relevant maar ook voor partners in de keten van werk en inkomen en/of maatschappelijke ondersteuning bij beperkingen en/of bij zorgverleners.

Kennisvraag: Welke verklaringen zijn er voor de stijging van het WIA-aanvragen in de afgelopen jaren?

[Vervallen per 25-10-2013]

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen en daarmee meerdere relevante antwoorden op de centrale kennisvraag mogelijk. Wij vragen de offrerende bureaus een onderbouwde keuze te maken voor het onderzoeken van één of meerdere richtingen. In de bijlage bij de startnotitie op UWV Marktplaats (zie de Toelichting verderop) beschrijven we een aantal potentiële verklaringen, waarvoor tot dusver onvoldoende bewijs is, omdat UWV niet beschikt over data waarmee ze getoetst kunnen worden. Het onderzoeksbureau kan ervoor kiezen zich daarop te richten in de vooraanmelding. Er kunnen echter ook nog andere verklaringen zijn die UWV tot nu toe over het hoofd heeft gezien. Het onderzoeksbureau kan er daarom ook voor kiezen een voorstel in te dienen voor onderzoek dat bewijs kan leveren voor dergelijke nieuwe verklaringen.

Doelstellingen bij de kennisvraag:

 • a) Aantonen dat een bepaalde factor of een bepaald verklaringsmechanisme dat in paragraaf 3 van deze startnotitie wordt genoemd echt relevant is en in welke mate de verklaring bijdraagt aan het verklaren van de stijging van de WIA-instroom en/of

 • b) Een nieuwe, relevante verklaring in beeld brengen en toetsen.

 • c) Aangeven welke aangrijpingspunten voor beleid voortvloeien uit de antwoorden bij doelstelling a/b.

Aanpak op basis van wat al bekend is

[Vervallen per 25-10-2013]

Het huidige project dient voort te bouwen op, of aan te sluiten bij de bestaande kennis. In de afgelopen twee jaar heeft UWV samen met SZW de volgende medeoorzaken van de stijging van de WIA-instroom aangetoond:

 • 1. Demografische ontwikkelingen: groei aantal WIA-verzekerden, vergrijzing algemeen en van vrouwen in het bijzonder.

 • 2. Ingroei-effecten van de nieuwe wet: naarmate er meer beëindigingen en afwijzingen zijn, neemt het aantal heropeningen en heraanvragen toe, totdat stabiel niveau bereikt is.

 • 3. Aanloopeffecten: er is bijvoorbeeld steeds minder terugvalmogelijkheid op WAO (maximaal 5 jaar) waardoor steeds meer ex-WAO’ers een beroep op de WIA moeten doen.

Deze effecten verklaren de helft van de stijging van het aantal aanvragen tussen 2006 en 2010. We vermoeden dat de andere helft van de stijging voor een deel veroorzaakt wordt door één of meer van de volgende factoren:

 • 1. De economische ontwikkeling in de periode 2006–2011.

 • 2. De flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 • 3. Het uitstel/afsteleffect.

In de startnotitie op UWV Marktplaats (zie de Toelichting verderop) gaan we nader in op deze factoren.

Inhoudelijke eisen

[Vervallen per 25-10-2013]

De aanmelding verloopt via een vooraanmelding en een definitieve aanmelding. UWV stelt inhoudelijke eisen aan de vooraanmelding. Dit zijn ten eerste de eisen die zijn beschreven in de ‘criteria subsidieaanvraag’, te vinden in de ‘Beleidsregels Subsidiëring UWV 2011’ (Stcrt. 2011, nr. 14026, 1 augustus 2011). Een tweede set eisen betreft aanvullende criteria ten aanzien van de onderzoeksopzet, opbrengsten en expertise van de aanvrager. De belangrijkste aanvullende criteria zijn dat de subsidieaanvrager:

 • een heldere, concrete en complete beschrijving geeft van de te onderzoeken hypotheses rond de stijging van de WIA-instroom;

 • een haalbaar en efficiënt plan van aanpak/methodologie/ onderzoekmethode voorstelt;

 • de mogelijke risico’s die een belemmering kunnen vormen voor een goede en tijdige beantwoording van de onderzoeksvragen in beeld heeft en toegerust is om passende oplossingen te vinden;

 • beschikt over aantoonbare ervaring, affiniteit en kennis van het onderzoeksthema.

De precieze eisen aan de vooraanmelding en de criteria volgens welke de vooraanmelding wordt beoordeeld, zijn te vinden via UWV Marktplaats (zie de Toelichting verderop).

Eisen aan onderzoeksbureau

[Vervallen per 25-10-2013]

Kenniscentrum UWV vraagt subsidieaanvragers met een realistisch plan van aanpak te komen. De doorlooptijd van het onderzoek is maximaal een half jaar, tenzij onderbouwd kan worden dat een langere periode nodig is. Omdat de focus in het subsidieonderzoek ligt op processen die buiten het gezichtsveld van UWV liggen, gaan wij er op voorhand van uit dat geen analyses zullen plaatsvinden op gegevensbestanden van UWV.

Subsidiebudget

[Vervallen per 25-10-2013]

Voor dit thema is een budget van maximaal € 600.000,– beschikbaar. Er worden maximaal 3 definitieve subsidieaanvragen gehonoreerd. Indien geen van de aanvragen voldoet aan de vermelde criteria, zal er geen subsidie worden verstrekt.

Terug naar begin van de pagina