Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en bijzondere rijksbijdrage Nabestaandenfonds 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 20-06-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2012, nr. IVV/BSB/2012/8716, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2013]

De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedraagt voor het jaar 2012: € 7.421.800.000.

Artikel 2. Bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2012: € 15.541.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina