Besluit specialisatie

Geldend van 19-06-2012 t/m heden

Besluit Specialisatie

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad),

Gelet op:

Stelt het volgende Besluit specialisatie vast:

Specialisatie

Artikel 1

Onder de overige specifieke bekwaamheden, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wbtv, worden verstaan: bekwaamheden in aanvulling op de competenties genoemd in artikel 3 van de Wbtv en zoals aangewezen bij het Besluit aanwijzen specialisatie. Deze bekwaamheden worden aangeduid als ‘specialisatie’.

Het verzoek

Artikel 2

Een beëdigde tolk of beëdigde vertaler als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c en d van de Wbtv, kan een verzoek tot het vermelden van een specialisatie in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) indienen.

Artikel 3

Het verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op door de Raad aangewezen specialisaties, welke zijn neergelegd in het Besluit aanwijzen specialisatie.

Artikel 4

Het verzoek wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘Verzoek specialisatie’, te vinden op www.bureauwbtv.nl.

Artikel 5

Bij het verzoek worden overgelegd:

  • de stukken waaruit blijkt dat de tolk of vertaler aan de voor vermelding van de specialisatie vereiste competenties voldoet.

Voorwaarden

Artikel 6

De voorwaarden en daarmee vereiste competenties voor het vermelden van een specialisatie zijn neergelegd in het Besluit aanwijzen specialisatie en de bijlagen daarbij.

Artikel 7

De specialisatie wordt uitsluitend vermeld bij de talencombinatie of vertaalrichting waarop de specialisatie van toepassing is en waarvoor de tolk of vertaler is ingeschreven in het Rbtv en is beëdigd.

, 1 mei 2012

Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel

Terug naar begin van de pagina