Regeling aanwijzing veiler broeikas-gasemissierechten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/86244, houdende aanwijzing van de veiler voor het veilen van broeikasgasemissierechten (Regeling aanwijzing veiler broeikasgasemissierechten)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en artikel 16.23, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

Als veiler als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302), verantwoordelijk voor het veilen van broeikasgasemissierechten voor Nederland, wordt aangewezen het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing veiler broeikas-gasemissierechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina