Besluit vaststelling selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 actualisatie

Geldend van 27-06-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 actualisatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 april 2012, nr. bca-2011.06209/4;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 1996 (actualisatie)’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de in Bijlage 1 bij de selectielijst genoemde gemeentelijke organen en in Bijlage 3 bij de selectielijst genoemde intergemeentelijke organen (zijnde gemeenschappelijke regeling zonder openbaar lichaam en privaatrechtelijke intergemeentelijke organen).

Artikel 2

De ‘selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 1996’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/2376 d.d. 21 november 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 247 d.d. 20 december 2005)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina