Besluit vervanging archiefbescheiden door zorgdrager

[Regeling vervallen per 19-04-2019.]
Geldend van 14-06-2012 t/m 18-04-2019

Besluit vervanging archiefbescheiden door zorgdrager

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Na machtiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2012, NA/12/9318;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-04-2019]

De papieren archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en die voor vernietiging in aanmerking komen, worden routinematig en digitaal vervangen:

Artikel 2

[Vervallen per 19-04-2019]

  • 1 Artikel 1 is niet van toepassing op archiefbescheiden waarvoor op het moment van inwerkingtreding van dit besluit geen kwaliteitsonderzoek overeenkomstig het ‘Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat’ van 9 februari 2012 is afgerond.

  • 2 Indien en voor zover ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden een kwaliteitsonderzoek met positief resultaat is afgerond, kan artikel 1 bij besluit van toepassing worden verklaard op deze archiefbescheiden. Dit besluit wordt genomen door de Algemeen Directeur van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 19-04-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2012

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Bijlage Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat

[Vervallen per 19-04-2019]

[Red: Niet opgenomen.]

Terug naar begin van de pagina