Wijzigingsregeling Subsidieregeling energie en innovatie, enz. (smart grids)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 15-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 juni 2012, nr. WJZ / 12057247, houdende wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie alsmede wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikelen 2, tweede lid, 4, 5, 7, 14a, 15, 16, 17, 19, 25, 44 en 50 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel III

Op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt en op aanvragen waarop voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist blijft de Subsidieregeling energie en innovatie van toepassing zoals zij voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling luidde.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina