Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van prei, zaaiprei en asperge

[Regeling vervallen per 31-07-2012.]
Geldend van 13-06-2012 t/m 30-07-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 juni 2012, nr. 275407, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruid in de opkweek van prei en asperge en in de teelt van zaaiprei (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van prei, zaaiprei en asperge)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Plantum NL, Productschap Akkerbouw en LTO Nederland van 23 december 2011;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-07-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Emblem op basis van bromoxynil ter bescherming van de opkweek van prei en asperge en ter bescherming van de teelt van zaaiprei tegen diverse onkruiden.

Artikel 3

[Vervallen per 31-07-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 juli 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 31-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van prei, zaaiprei en asperge.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 31-07-2012]

a. wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 31-07-2012]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na-opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) met maximaal 2 toepassingen per teelt in:

  • a) de opkweek van prei;

  • b) de teelt van zaaiprei;

  • c) de opkweek van asperge.

  • Om in het water levende organismen te beschermen is bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

  • De toepassing is uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75 procent driftreducerende spuitdoppen.

  • Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

  • Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

b. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 31-07-2012]

Algemeen

[Vervallen per 31-07-2012]

Emblem is een onkruidbestrijdingsmiddel met de werkzame stof bromoxynil. Emblem heeft een contactwerking en werkt tegen een groot aantal éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Emblem wordt door het blad opgenomen, remt de fotosynthese en wordt beperkt getransporteerd in de plant.

Resistentiemanagement

[Vervallen per 31-07-2012]

Dit middel bevat de werkzame stof bromoxynil. Bromoxynil behoort tot de nitrillen. De Hrac code is C3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie-management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Toepassingen

[Vervallen per 31-07-2012]

Teelt van zaaiprei en opkweek van prei, ter bestrijding van éénjarige onkruiden.

Toepassen na opkomst, maar niet eerder dan het 1e bladstadium. De onkruiden mogen 2–6 echte blaadjes ontwikkeld hebben. Bij aanwezigheid van minder gevoelige onkruiden dient men het middel zo vroeg mogelijk tot te passen wanneer niet meer dan 1–2 echte blaadjes aanwezig zijn. Bij voorkeur spuiten onder groeizame omstandigheden en op een droog gewas. Aanvankelijk kan enige lichte gewasreactie optreden in de vorm van blad verbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolgen voor de opbrengst. Het middel niet toepassen wanneer de prei zich in een stress toestand bevindt (bijv. koud weer, droogte of insectenschade) of bij kans op nachtvorst.

Dosering: 0,2 kg Emblem per hectare. Maximaal 2 toepassingen van een bromoxynil bevattend middel per teelt.

Hoeveelheid spuitvloeistof: 150 tot 500 liter water per hectare

Opkweek van asperge, ter bestrijding van varkensgras.

Bij aanwezigheid van minder gevoelige onkruiden dient men het middel zo vroeg mogelijk toe te passen wanneer niet meer dan 1–2 echte blaadjes aanwezig zijn.

Dosering: 0,2 kg Emblem per hectare. Maximaal 2 toepassingen van een bromoxynil bevatten middel per teelt.

Hoeveelheid spuitvloeistof: 150 tot 500 liter water per hectare

Terug naar begin van de pagina