Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bloembolgewassen

[Regeling vervallen per 11-07-2012.]
Geldend van 13-06-2012 t/m 10-07-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 juni 2012, nr. 275410, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van plantpathogene bacteriën in bloembolgewassen met Formaline 37% (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bloembolgewassen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 23 februari 2012;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Formaline 37% ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompel- of warmwaterbehandeling ten behoeve van de vermeerderingsteelt van de in het voorjaar geplante bloembolgewassen gladiool en bijgoed.

Artikel 3

[Vervallen per 11-07-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 11-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 11 juli 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 11-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bloembolgewassen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 11-07-2012]

Middelnaam: Formaline (bevat 37% formaldehyde en 8% methanol)

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling in de vermeerderingsteelt van de in het voorjaar geplante bloembolgewassen gladiool en bijgoed.

De toepassingsperiode waarin Formaline mag worden gebruikt loopt van de inwerkingtreding van het vrijstellingsbesluit tot en met 11 juli.

Toepassing in de in het voorjaar geplante bloembolgewassen gladiool en bijgoed ter bestrijding van bacterieziekten:

Dosering: 0,5 % (0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water)

In geval van voorweken:

Maximale dosering: 0,5%.

De lengte van het voorweken is afhankelijk van het bolgewas en de cultivar.

Raadpleeg voor de juiste dosering en duur van dompelen en voorweken de toepassingsrichtlijnen van de voorlichting.

 • Formaline mag uitsluitend gebruikt worden indien de behandelde partij niet meer gesorteerd hoeft te worden.

 • Toepassing van Formaline is uitsluitend toegestaan indien werknemers zonder adequate ademhalingsbescherming niet worden blootgesteld aan een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van Formaldehyde (TGG-15 min 0,5 mg/m3 en 0,15 mg/m3 (8 uur) of die van Methanol (TGG 133 mg/m3 (8 uur) tijdens het aanmaken van de dompelvloeistof, het vullen van het dompelbad, het laden van de bollen in het dompelbad, het dompelen, het lossen van de bollen uit het dompelbad en het drogen.

 • Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen van nitryl of butylrubber.

 • Draag geschikte handschoenen indien men werkt met behandelde bollen. Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor Formaline, niet meer werken met dit product of met dit product behandelde planten of bollen.

 • In de ruimte bij het dompelbad dienen bij de toepassing (laden/lossen bollen in en uit het dompelbad, aanmaken dompelvloeistof) alle aanwezige medewerkers adequate ademhalingsbescherming te dragen: volgelaatsmasker voorzien van een grijze filterbus met codeletter B of onafhankelijke ademhalingsbescherming.

 • Het dompelbad dient voorzien te zijn van een adequate afzuiging naar buiten.

 • De ruimte waarin het dompelbad staat dient ruim geventileerd te worden tijdens het gebruik van Formaline.

 • Uitsluitend toepassen in dompelbad indien:

  • de behandelruimte bij gebruik van het dompelbad door compartimentering volledig gescheiden is van andere ruimten waar tijdens het dompelen andere werkzaamheden plaatsvinden (zoals sorteren en inpakken), of andere werkzaamheden (zoals sorteren en inpakken) in hetzelfde gebouw waar de dompelinstallatie staat opgesteld niet plaatsvinden op een tijdstip waarop de dompelinstallatie in gebruik is.

  • een Formaline bevattend dompelbad dient buiten de gebruiksperiode luchtdicht afgedekt te worden om verdamping van Formaline te voorkomen.

 • Bij het drogen van de behandelde bollen:

  • mag de ruimte niet betreden worden door mensen zonder adequate ademhalingsbescherming.

  • moet de ruimte voldoende geventileerd worden en moet de drooglucht naar buiten afgevoerd worden.

  • mag er in aanpalende ruimten alleen gewerkt worden indien de concentratie aan Formaldehyde en Methanol onder de wettelijke grenswaarden blijven.

 • Bij bewaring van behandelde bollen: de bewaarruimte ventileren om eventuele Formaline uit nadampende bollen te verwijderen.

 • De toepasser wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van onderstaande:

  • Gevaren en veiligheidswaarschuwingen.

  • Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

  • Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

  • Veroorzaakt brandwonden.

  • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

  • Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

 • Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Terug naar begin van de pagina